Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Selectief verwijderen / gescheiden van partijen

Voor verdere verwerking van de ontgraven verontreinigde grond is het van belang om deelpartijen die bij voorkeur op een verschillende manier zullen worden verwerkt gescheiden af te graven en gescheiden te houden. Het optreden van cocktails van verontreinigende stoffen verhoogt de moeilijkheidsgraad van de reiniging en is bij reiniging kostenverhogend. Voor het materieel dat wordt gebruikt voor het verwijderen van de grond levert dit de eis op van een nauwkeurigheid ten behoeve van selectief ontgraven.

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de verontreinigingssituatie (grondsoorten, aard van de verontreinigende stoffen en omvang van de verontreiniging), de visuele inspectie en bemonsteringen en analyses tijdens het ontgraven, kan selectief worden ontgraven. De selectie vindt hierbij plaats op grond van de verwerkingsmogelijkheden. Soms wordt ontgraven in deelpartijen, die tevens in het tussendepot op de locatie worden bemonsterd. Belangrijk in dit verband is het van te voren onderkennen en localiseren van verontreinigingskernen (hot spots).

Ontgraven en in tussendepot plaatsen vindt gescheiden plaats naar:

  • grondsoort;
  • type verontreinigende stoffen;
  • verontreinigingsgraad;
  • aanwezigheid van bodemvreemde stoffen zoals kolenas, sintels, puin, etc.

Het verdient de aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg te treden met de verwerker van de te reinigen grond en /of met Bodem+. Zie ook verwerken van grond.