Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Taludstabiliteit

Ontgraven onder talud kan worden toegepast indien er voldoende ruimte is en er geen bebouwing of constructies binnen de invloedssfeer van de ontgraving aanwezig zijn. Een ontgraving onder talud heeft een groter ruimtebeslag en vergt meer grondverzet in vergelijking met een ontgraving waarbij gebruik gemaakt wordt van grondkerende constructies. Het toepassen van ontgravingen onder vrij talud geeft echter een grote vrijheid. Tijdens de uitvoering van de sanering is het mogelijk om de ontgravingsgrens meer naar binnen of naar buiten ten opzichte van de in eerste instantie vastgestelde saneringsgrens te verplaatsen. Dit afhankelijk van de correctheid van de informatie over de omvang van de verontreiniging, zoals die tijdens de sanering zelf blijkt.

Binnen de criteria die de omgeving oplegt, moeten ontgravingen onder vrij talud voldoende stabiel zijn. In het Bestek worden de eisen en randvoorwaarden geformuleerd. De aannemer verzorgt de uitvoering. In de uitvoeringsfase worden door de aannemer eventueel aanvullende stabiliteitsberekeningen gemaakt (zie literatuurverwijzing 1, 2, 3, 4).