Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Tussendepot verwijderde grond

Het in een tussendepot (op of nabij de locatie) opslaan van verontreinigde grond wordt vaak toegepast bij bodemsaneringsgevallen waarbij verschillende typen verontreinigende stoffen en grondsoorten aanwezig zijn.
Door de grond eerst in tussendepot op te slaan, vervolgens te bemonsteren en zonodig voor te behandelen kan de optimale bestemming en verwerkingsmethode ervan beter worden vastgesteld. Dit kan grote invloed hebben op de uiteindelijke verwerkingskosten. Nadat voldoende grond (van een bepaalde deelpartij) is verzameld en voorbehandeld kan het gereed gemaakt worden voor transport.

Een tussendepot geldt als een opslaginrichting en is dus vergunningplichtig, als een termijn van in bedrijf zijn (en omvang van 5 m3) zal worden overschreden. Door het bevoegd gezag wordt hiervoor meestal een termijn van een half jaar aangehouden.
Het tussendepot wordt geïsoleerd van de omgeving zodat emissie van verontreinigende stoffen naar bijvoorbeeld de bodem wordt tegengegaan. Door de grond af te dekken met folie (onder- en bovenafdekking) worden stofvorming en emissie van vluchtige verontreinigende stoffen naar de atmosfeer tegengegaan en wordt het weer nat worden van de grond voorkomen.
Bij opslag van natte grond wordt het percolaat van het tussendepot afgevangen en indien nodig gezuiverd.

Het tussendepot kan dus een aantal functies vervullen:

  • verzamelen van grond voor het opbouwen van gescheiden te houden deelpartijen;
  • tijdelijke opslag in afwachting van de beslissing over de afvoerbestemming;
  • plaats voor voorbehandeling van de grond en gereedmaken voor het transport naar de verwerking;
  • opslag van ontgraven niet-verontreinigde grond voor hergebruik bij aanvulling van de ontgraving.

Voor het inrichten van een tussendepot op of in de nabijheid van de saneringslocatie moet voldoende ruimte beschikbaar zijn. In die gevallen waar er sprake is van ruimtegebrek zal worden getracht om de grond rechtstreeks af te voeren naar de definitieve bestemming of een inrichting voor tijdelijke opslag die niet verbonden is met de locatie.
Ook grond die in den natte is ontgraven kan in een tussendepot worden opgeslagen. Het tussendepot dient dan tevens om de ontgraven grond te ontwateren t.b.v. transport en verwerking. Ontwateren is tevens gewenst ter beperking van het af te voeren tonnage en ter reductie van de reinigingskosten. Een tussendepot, voor in den natte ontgraven grond, vergt meer ruimte.

De grond wordt op basis van de onderzoeksgegevens onder milieukundige begeleiding selectief ontgraven. Na zintuiglijke beoordeling en bemonstering (en eventueel analysering) in het tussendepot worden de voorbehandelingsmethode en de eindbestemming bepaald.