Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Vergunningen van bemaling

De opdrachtgever of namens deze de instantie die het Saneringsonderzoek doet c.q. het Bestek maakt, vraagt vergunning aan voor het onttrekken en lozen van grondwater. Ook de melding van de grondwateronttrekking zal meestal door of namens de opdrachtgever worden verzorgd.

Grondwaterwet
Afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die onttrokken en/of ge√Įnfiltreerd wordt en het tijdsbestek waarin dit gebeurt, dient bij de betreffende provincie een melding te worden gedaan of moet vergunning worden aangevraagd in het kader van de Grondwaterwet. Wanneer en onder welke voorwaarden melding moet worden gedaan of een vergunning moet worden aangevraagd, is beschreven in de verschillende provinciale grondwaterverordeningen.
Aan het onttrekken van grondwater worden steeds meer restricties gesteld; de door de provincies gehanteerde criteria worden steeds strenger. In 1994 zijn diverse provinciale verordeningen aangepast mede in verband met de landelijke verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapportage (MER) bij grote onttrekkingen.

De behandeling van een vergunningsaanvraag vergt globaal 6 maanden; moet tevens de technische commissie grondwaterbeheer advies uitbrengen dan vergt de procedure globaal meer dan 9 maanden. Een vergunningsaanvraag beschrijft de opstelling van de bemaling, de hoeveelheid te onttrekken grondwater en alle relevante invloeden van de onttrekking op de omgeving, zoals verloop stijghoogteverlagingen, zettingen in de omgeving, verplaatsing zoet-zoutwatergrens enz.

In sommige provincies moet ook rekening worden gehouden met de Verordening Waterhuishouding, waarin vaak eisen worden gesteld ten aanzien van horizontale drainages.
De vergunningverleners in dit kader zijn meestal de betreffende waterschappen.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Voor het lozen van onttrokken grondwater moet vergunning worden aangevraagd bij de betreffende waterkwaliteits- of rioolbeheerder in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Afhankelijk van de duur van de lozingen en onttrokken debieten kan soms ook worden volstaan met een melding.
De aanvraag moet vergezeld gaan van lozingsdebieten en -duren, waarbij tevens aangegeven is waarmee en in welke mate het te lozen water verontreinigd is (zie literatuurverwijzing 9).