Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Vuistregels toepassingsgebied bemaling

Vuistregels toepassingsgebied bemaling op verticale filters
Bemalingen op verticale filters kunnen worden toegepast in freatisch en spanningswater. Vacu√ľmbemaling wordt toegepast in goed doorlatende zandgronden, zwaartekrachtbemaling in gelaagde profielen. Deze technieken wordt gebruikt voor het verlagen van de stijghoogte van het grondwater ten behoeve van ontgravingen in den droge en om opbarsten van ontgravingsputten te voorkomen.
Vaak is een combinatie mogelijk met de bemaling ten behoeve van het saneren van het verontreinigde grondwater.