Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerken van grond, indelen in partijen

Bij de sanering van locaties wordt veelal (in meer of mindere mate) grondverzet gepleegd waarbij grond vrijkomt. Het betreft de volgende handelingen:

 1. bij herstel van een locatie door volledige verwijdering;
 2. bij in situ herstel van de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van verwijdering van verontreinigingskernen);
 3. bij isolatie (bijvoorbeeld als gevolg van ontgravingen voor aansluitingen op het omliggende terrein en/of voor kabels- en leidingensleuven);
 4. bij combinatie van bovenstaande situaties.

Afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling kan voor deze (partij(en)) grond een categorie-indeling worden gemaakt, gericht op de verdere verwerking:

 • schone grond voor toepassing geschikt;
 • licht verontreinigde grond (gehalten beneden Maximale Waarden op grond van het Besluit bodemkwaliteit) voor toepassing geschikt;
 • reinigbare grond (zie ook hoofdstuk D1.3) voor reiniging bij een grondreinigingsbedrijf;
 • niet reinigbare grond voor stort op een daarvoor bestemde stortplaats of, indien dat wordt toegestaan/mogelijk is, voor immobilisatie van de verontreinigende stoffen.

Zie voor het indelen van een project in partijen: externe linkIndelen in partijen op loket.rijkswaterstaat.nl.

In dit deel (D) wordt verder ingegaan op de verschillende procesmatige verwerkingstechnieken die in Nederland worden toegepast:

 • thermische reiniging (D2);
 • natte reiniging (D3);
 • biologische reiniging (D4);
 • immobilisatie (D5); gevolgd door een:
 • begrippenlijst (D6).