Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Thermische reiniging grond, toepassingsgebied en validatie

5 TOEPASSINGSGEBIED EN VALIDATIE

5.1 Gevalideerd toepassingsgebied(Zie literatuurverwijzing 17, 18)

Het toepassingsgebied voor thermische reiniging is vrij scherp aan te geven vanwege het grote aantal partijen (tonnen grond) dat een thermische reiniging heeft ondergaan en de jarenlange ervaring ermee.

Aangezien thermische reiniging alle organische verbindingen volledig verwijdert, maar de anorganische verontreinigende stoffen (uitgezonderd kwik en cyanide) niet, wordt de kwaliteit na reinigen van een partij grond vrijwel volledig bepaald door de gehalten aan zware metalen. Overigens is gebleken dat kleihoudende thermisch gereinigde grond zware metalen beter kan binden, waardoor de uitloging wordt gereduceerd. Het toepassingsgebied voor thermische reiniging wordt daarom bepaald door:
- de hergebruikswaarden voor de zware metalen (achtergrondwaarden, maximale waarden bodemfunctieklassen industrie) en;
- vanwege de volledige verwijdering (bij een goede procesvoering) van de organische verontreinigende stoffen, slechts door de daarvoor gestelde vergunningstechnische grenzen.

In de kolom ‘goed toepasbaar’ zijn bij cyanide en de organische verontreinigende stoffen deze vergunningstechnische grenzen aangegeven. Soms mogen de reinigers conform hun vergunning bij overschrijding daarvan gelijkwaardige partijen samen draaien, anderzijds krijgen ze soms ontheffing van de vergunningverlenende instantie. In de kolom ‘mogelijk toepasbaar’ is daarmee rekening gehouden.

De navolgende tabel betreft de volgende kwaliteit na reinigen:

- herbruikbare grond (tabel D2.6).

De in de tabel aangegeven grenzen zijn gebaseerd op de expertkennis van Bodem+ en de NVPG, opgedaan met de beoordeling van de reinigbaarheid van 8900 partijen (ruim 38 mln ton) en de evaluatie van de reiniging van circa 600 partijen (1,2 mln ton). De grenzen worden bepaald door een combinatie van hergebruikswaarden, vergunningsvoorwaarden en technologische mogelijkheden.

In de tabel is het toepassingsgebied soms uitgedrukt in factoren maal de betreffende normen:
- leidend tot ‘schone grond’: de achtergrondwaarde;
- leidend tot ‘herbruikbare grond’: de maximale waarden bodemfunctieklassen industrie.

Indien de tabel wordt gebruikt voor de toetsing van een specifieke partij grond, dan geldt dat de slechtst scorende parameter aangeeft in hoeverre die uitvoeringsvorm toepasbaar is.

Tabel D2.6 Toepassingsgebied thermische reiniging leidend tot herbruikbare grond (invoer)

Fysische samenstelling

Goed

 

Mogelijk

 

Niet

Vochtgehalte

[%m/m]

<60

 

>60

 

 

Humusgehalte

[%d.s.]

<25

 

25-35

 

>35

Afvalgehalte 2-32 mm

[%d.s.]

<5

 

5-15

 

>15

Puingehalte 2-32 mm

[%d.s.]

<5

 

5-50

 

>50

 

vervolg

 

Chemische samenstelling

Goed

 

Mogelijk

 

Niet

 

Opmerking

[mg/kg d.s.]

Hg

1

<5

 

5-10

 

>10

Overige metalen

1

<(100-H)%*GH0

 

 

 

>(100-H)%*GH0

CN

 

<2000

 

2000-4000

 

>4000

BTEX

 

<10000

 

10000-20000

 

>20000

PAK

 

<10000

 

10000-20000

 

>20000

EOX

 

<200

 

200-1500

 

>1500

VOX

 

<200

 

200-1500

 

>1500

Minerale olie

 

<10000

 

10000-20000

 

>20000

Overig organisch

 

<10000

 

10000-20000

 

>20000

Asbest

 

<100

 

 

 

>100

 

vervolg

 

Aandachtspunten

Goed

 

Mogelijk

 

Niet

pH

 

>5

 

<5

 

 

Lutum- + siltgehalte

[%<63 µm v.d. minerale delen]

: kostenfactor.

Afvalgehalte >32 mm

[%d.s.]

: kostenfactor, te reduceren door af te zeven.

Puingehalte >32 mm

[%d.s.]

: kostenfactor, te reduceren door af te zeven.

1 : Bij alle metalen <Achtergrondwaarden levert mogelijk schone grond, anders herbruikbare grond.

H : Humusgehalte [%d.s.]

GH0: Grenswaarde (bij betreffende Lutumgehalte en 0% Humus): maximale waarden bodemfunctieklassen industrie.

5.2 Toelichting groen/oranje/rood-tabellen

5.2.1 Fysische samenstelling
Vochtgehalte
Het vochtgehalte is een belangrijk kostenaspect, maar niet kritisch voor de toepassing (het economische doelmatigheidscriterium van
€ 75 wordt vrijwel nooit overschreden). Bij een te hoog gehalte wordt de verwerkbaarheid (via de transportbanden) wel een probleem, maar dat is door samen draaien met een vergelijkbare maar wel drogere partij te verhelpen, hetgeen uiteraard wel kostenverhogend werkt.

Humusgehalte
Het humusgehalte is vanwege de calorische waarde bij hogere gehalten wel technisch beperkend, omdat dan in de installatie oncontroleerbare
processen kunnen gaan optreden.

De hoeveelheid puin / afval
Fijn (puin)/ afval (2-32 mm) kan beperkend zijn vanwege de daarin opgenomen anorganische contaminanten. Daarnaast worden in sommige hergebruikprojecten/ -beleidsstukken eisen gesteld aan het maximale gehalte aan bodemvreemde materialen. Afhankelijk van de chemische samenstelling kan het zinnig zijn grof puin (>32 mm) mee te laten reinigen. Het puin zal dan eerst moeten worden gebroken.

5.2.2 Chemische samenstelling
Metalen
Voor alle metalen geldt dat overschrijding van de Grenswaarde kritisch werkt.

Kwik
Voor Kwik (Hg) geldt een kritische vergunningstechnische beperking, vanwege de emissie-eisen aan de rookgasreiniginginstallaties.

Verbrandbaar zwavel, cyanide
Verbrandbaar zwavel (elementair, organisch en sommige metaalsulfiden) en cyaniden zijn bij hoge gehalten een punt van aandacht vanwege de emissie-eisen aan de rookgasreiniginginstallaties.

Organische verbindingen
Voor de organische verontreinigende stoffen gelden kritische vergunningstechnische beperkingen.

Asbest
Asbest kan tot de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. worden verwerkt (betreft gewogen waarde: serpentijn asbest vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest).