Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie grond, kosten

6 KOSTEN(Zie literatuurverwijzing 6, 8, 14)

Omdat immobilisatietechnieken in Nederland nauwelijks op commerciële schaal zijn toegepast zijn er geen betrouwbare gegevens over kostprijzen bekend voor de Nederlandse markt. De kosten voor koude immobilisatie zijn vergelijkbaar met de kosten voor reiniging. De laagste kosten zijn te verwachten bij goed gegradeerd zandig materiaal. Daarnaast is ook de verontreinigingsgraad van belang.

Er kunnen dan ook slechts enkele kwalitatieve opmerkingen worden gemaakt.

Koude immobilisatie
De kosten van koude immobilisatie worden sterk beïnvloed door de benodigde hoeveelheid toeslagstoffen. Het mengen van de te behandelen grond met de toeslagstoffen gebeurt in relatief eenvoudige apparatuur, waarvan de kosten relatief gering zijn. Het vormgeven in bijvoorbeeld extruders brengt hogere kosten met zich mee.
Ook de vraag of na immobilisatie het immobilisaat als bouwstof toegepast mag worden of toch nog gestort moet worden, beïnvloedt de kosten aanzienlijk. De huidige immobilisatiebedrijven kunnen hun product verkopen op de markt voor bouwstoffen. De prijzen varieren tussen € 2,50 en € 15,00 per ton product, afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde product in relatie tot de eisen van de toepassing.
Ontdoeners betalen € 30 à 50 per ton voor de immobiliseren grond. Meestal ligt de prijs rond de € 30 à 35,-. Afhankelijk van minder zandig en verontreinigingsgraad (risico terugname) wordt ook € 40 gevraagd. Voor grond verontreinigd met zinkslakken zelfs € 50,-.

Thermische immobilisatie
De kosten van thermische immobilisatie zijn relatief hoog. De brandstofkosten zijn hoog omdat hoge temperaturen bereikt moeten worden. Ook de apparatuur vergt hoge investeringen. De exacte bedragen zijn echter onzeker en sterk afhankelijk van de samenstelling van het te immobiliseren materiaal (droge stof, organische stof en zandgehalte).