Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

D6 Begrippenlijst verwerken van grond

BEGRIPPENLIJST VERWERKEN VAN GROND

Aanrijking Het opconcentreren van stoffen in een bepaalde fractie.

Agglomereren Het laten samengroeien van kleine primaire deeltjes tot grotere delen met een poreuze structuur.

Aluminaten Aluminiumverbindingen. Na zuurstof en silicium is aluminium het meest voorkomende element in de aardkorst. Het komt voor in alle silicaten en hun verweringsproducten. Alle kleisoorten bevatten aluminium.

Attritie Het met veel energie roeren in een water/vaste stof-mengsel met als doel de aan het oppervlak van de deeltjes gehechte verontreinigende stoffen los te maken.

Batchgewijs Partij voor partij, in tegenstelling tot continu verlopend.

Biobeschikbaarheid De beschikbaarheid van verontreinigende stoffen voor biologische afbraak/ de bereikbaarheid van verontreinigende stoffen voor organismen die deze stoffen biologisch afbreken.

Biodegradatie Het langs biologische weg afbreken van (synthetische) stoffen.

Biopiles Engelse/Amerikaanse term voor in driehoekige vorm opgezette hopen waarin biologische afbraak van verontreinigende stoffen plaatsvindt.

Cementatieproces Verhardingsproces van cement en cementachtige bindmiddelen.

Cutpoint Het scheidingspunt van een hydrocycloon. Bij scheiding komt 50% van de deeltjes van die diameter in de onderloop, 50% in de bovenloop van de hydrocycloon terecht.

Deagglomeratie Het verbreken van de binding in agglomeraten tot kleine primaire deeltjes.

Deeltjesscheiding Het in diverse fracties scheiden van grond.

Denaturatie Het ongeschikt maken voor consumptie (in dit geval voor bacteriën).

EDTA Ethyleen-Diamine-Tetra-Azijnzuur. Een complexvormer die sterke complexen vormt met zware metalen.

Elektroreclamatie Bij elektroreclamatie wordt met behulp van elektroden een elektrisch spanningsveld in de bodem gecreëerd. Onder invloed daarvan verplaatsen verontreinigende stoffen zich naar de anode of de kathode (positieve ionen zoals zware metalen), waardoor ze uit de bodem verwijderd worden.

Elektronenacceptor Een molecuul of atoom dat door het aangaan van een verbinding met een ander molecuul of atoom een elektron opneemt uit de verbinding of het atoom.

Extruder Een pers voor de vormgeving van een materiaal (in dit geval grond) bestaande uit een cilinder met een persstempel, afgesloten door een matrijs met een opening.

Fyto Plantaardig.

Fytoextractie Extractie van verontreinigende stoffen door middel van (met behulp van) planten.

Fytostabilisatie Stabilisatie van verontreinigende stoffen door middel van (met behulp van) planten.

Fytotransformatie Omzetting van verontreinigende stoffen in andere stoffen door middel van (met behulp van) planten.

Fluïdiseren Fluïdiseren is een proces waarbij fijne vaste deeltjes door een stromend gas of vloeistof in beweging worden gebracht.

Handpicking Het met de hand verwijderen van materialen uit verontreinigde grond.

Hydrocycloon Scheidingsapparaat voor erts, zand, en andere korrelvormige materialen, waarin deze (gemengd met water) met sterke middelpuntvliedende kracht worden gescheiden in een grovere en een fijne fractie.

Jetting Bij natte reiniging: met een hoge drukstraal deagglomereren van verontreinigde grond.

Jig Pulseerzeef of deinmachine, scheidingsmachine die scheidt op basis van verschil in dichtheid tussen verschillende materialen.

Kamerfilterpers Een pers bestaande uit geribbelde platen waartussen filterdoek is geklemd. Een pers van enig formaat bevat enkele tientallen van deze kamers, die door een centrale opening worden gevoed. Voor het reinigen moet de pers grotendeels worden gedemonteerd (uiteen geschoven).

Landfarming Biologische grondreinigingstechniek waarbij de verontreinigde grond in een laag wordt uitgespreid en via natuurlijke microbiologische processen wordt gereinigd.

Metabolisme Stofwisseling.

Methanogeen Methaan vormend.

Oplosbaarheidsproduct Het product van de concentraties van de ionen in een verzadigde oplossing. Dit is een oplossing waarin de opgeloste stof in evenwicht is met de vaste stof.

Opstroomkolom In een opstroomkolom worden deeltjes gescheiden op grond van de snelheid waarmee ze in water bezinken. De snelheid wordt bepaald door de afmeting, dichtheid en vorm van een deeltje.

Plasma Materie kan zich in vier aggregatietoestanden bevinden: vaste stof, vloeistof, gas en plasma. Voorbeelden van plasma's zijn de ionosfeer, en gasontladingen (bliksem, neonbuis).

Polishing "Poetsen", dat wil zeggen nareinigen of fijn reinigen.

Puzzolanen Stoffen die een cementeringsreactie vertonen, meestal in combinatie met / geactiveerd door kalkhoudende stoffen, zoals cement.

Pyrolyse Ontleding door blootstelling aan hoge temperatuur buiten aanwezigheid van zuurstof.

Remediëren Verhelpen, genezen, beter maken.

Scrubber Apparaat waarin attritie plaatsvindt.

Silicaten Zie ook aluminaten. Mineralen die SiO2 bevatten. In de in de natuur voorkomende silicaten komt siliciumoxide altijd voor als een complex ion met de tetraëder vorm van SiO44- als elementaire bouwsteen. In silicaten kan aluminium tot op zekere hoogte silicium in de tetraëders vervangen.

Slurry Mengsel van water met vaste stof, waarin de vaste stof niet is opgelost maar als discrete deeltjes voorkomt.

Solventextractie Extractie van verontreinigende stoffen uit verontreinigde grond met behulp van (een) oplosmiddel(en).

Stoïchiometrisch De stoïchiometrische lucht- (of zuurstof-)hoeveelheid bij verbranding van een brandbare stof is die hoeveelheid, waarbij de brandbare stof volledig geoxideerd kan worden en geen zuurstof overblijft.

Versintering Een proces waarbij deeltjes door een temperatuurverhoging een zodanige verandering ondergaan dat de deeltjes aaneenkitten en de sterkte van het product aanzienlijk stijgt.

Wervelbedinstallatie Een installatie die gebruik maakt van een wervelbed. Dat is een bed van vaste stofdeeltjes die in een gehinderde bezinking in evenwicht worden gehouden door een omhoog stromende gas- of waterstroom.

Wervelbedscheiding Scheiding van componenten gebaseerd op dichtheid en gebruik makend van de schijnbare dichtheid in een wervelbed.

Zeefbandpers Een continu werkende pers waarin de te ontwateren slurry tussen twee continu bewegende filterdoeken wordt gebracht. De filterdoeken worden tussen een aantal opeenvolgende rollen met steeds toenemende kracht aangedrukt.