Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, egalisatie (buffering)

Egalisatie is een toepassing bij waterzuivering om verontreinigd grondwater met zo weinig mogelijk fluctuaties qua kwaliteit en kwantiteit bij de zuivering aan te bieden. Egalisatie kan worden toegepast wanneer de toe te passen waterzuiveringsmethode en het hierdoor te behalen rendement gevoelig zijn voor fluctuaties in debiet of concentraties.

Het toepassen van een buffertank is een veelvuldig gebruikte methode van egaliseren. Door het inbouwen van een buffertank kunnen fluctuaties worden opgevangen waardoor de dimensionering van de hoofdbehandeling en het rendement van de zuivering kan worden geoptimaliseerd. Van belang is natuurlijk wel dat adequate menging in de buffertank gegarandeerd is.

Voordelen van egalisatie zijn:

  • bij biologische zuivering is het rendement beter omdat piekbelasting wordt voorkomen, eventuele toxische componenten worden verdund en de pH wordt gestabiliseerd.
  • bij precipitatie, coagulatie/flocculatie hoeft minder rekening te worden gehouden met piekbelasting waardoor bespaard kan worden op toediening van chemicaliën en dus bespaard wordt op kosten. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van het proces vergroot.
  • In het algemeen geldt dat piekbelasting wordt verminderd waardoor het rendement van de installatie wordt vergroot.
  • in een buffertank kunnen zwevende en meegevoerde deeltjes bezinken hetgeen bevordelijk is voor het verdere proces.

Egalisatie kan worden toegepast op alle typen verontreiniging en voorafgaande aan alle typen hoofdzuivering. Zoals boven al beschreven zal egalisatie eerder worden toegepast voor zuiveringsmethoden die gevoelig zijn voor fluctuaties in concentraties in het influent.
Voor drijf- of zaklagen is egalisatie niet geschikt.