Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, actieve koolfiltratie, kosten

In het navolgende zijn ter indicatie kostencalculaties opgesteld voor verwijdering van aromaten, chloorhoudende oplosmiddelen, minerale olie en PAK. Bij de calculaties is gebruikgemaakt van Freundlich-isothermen voor de beschrijving van het adsorptieproces.

Gerekend is met een systeem bestaande uit een opvoerpomp met twee koolfilters in serie (gepakt bed adsorbers). De grootte van het koolfilter (450 kg kool) is in verband met het terugbrengen van de vervangingsfrequentie bij hoge influentgehalten vergroot tot 900 kg. Aangezien actieve koolfiltratie in de praktijk vrijwel in alle gevallen wordt gecombineerd met zandfiltratie wordt is dit ook in de calculatie meegenomen. Overige uitgangspunten:

 • uitgangspunt is het prijsniveau van 2006.
 • contacttijd is 15 minuten;
 • het influentgehalte is bepalend voor de beladingsgraad en daarmee voor de vervangingsfrequentie van het koolfilter. Er wordt aangenomen dat het eerste koolfilter pas wordt vervangen als het effluentgehalte van dit koolfilter gelijk is aan het influentgehalte. Dit betekent dat wordt aangenomen dat het front van de verontreiniging in het koolfilter zodanig loopt dat met dit uitgangspunt het tweede koolfilter nog niet doorslaat (d.w.z. boven het normniveau komt);
 • het koolverbruik is gebaseerd op een exponentiële afname van het influentgehalte (zoals bij de algemene uitgangspunten is omschreven);
 • de volgende Freundlich-constanten (voor uitleg zoek op Behandeling middels actieve koolfiltratie ) zijn gebruikt voor de verschillende stofgroepen (als gemiddelde waarden van de constanten voor de afzonderlijke verbindingen):
  • aromaten (BTEX) Kf = 36; 1/n = 0.57
  • chloorh. oplosmiddelen (CKW) Kf = 17; 1/n = 0.64
  • minerale olie Kf = 100; 1/n = 0.5
  • PAK Kf = 245; 1/n = 0.5

In de tabel is onderscheid gemaakt tussen bemaling, sanering en beheersing. Bemaling is een kortdurende onttrekking met een hoog debiet bijvoorbeeld voor ontgraving in den droge. Sanering is een langerlopende onttrekking met een gemiddeld debiet en beheersing is een langlopende onttrekking met een laag debiet.

Kostenindicatie van zuivering via actieve koolfiltratie, uitgedrukt in euro/m3 gezuiverd water

 

Zandfilter

BTEX

Minerale olie

VOCl

PAK

Range veront-

reiniging

-

500 - 10.000 µg/l

1.000 - 50.000 µg/l

100 - 10.000 µg/l

100 - 10.000 µg/l

Bemaling

Sanering

Beheersing

0,24 - 0,36

0,36 - 0,45

0,90 - 1,20

0,72 - 0,84

0,36 - 0,48

1,50 - 2,70

0,72 - 0,84

0,36 - 0,48

1,20 - 3,00

0,72 - 1,08

0,36 - 0,66

1,50 - 3,60

± 0,72

0,33 - 0,36

1,20 - 1,50

Kostenindicatie van zuivering via actieve koolfiltratie, kosten in euro per kilogram verwijderde verontreiniging (exclusief zandfiltratie)

 

Zandfilter

BTEX

Minerale olie

CKW

PAK

Range veront-

reiniging

-

500 - 10.000 µg/l

1.000 - 50.000 µg/l

100 - 10.000 µg/l

100 - 10.000 µg/l

Bemaling

-

1.200 - 60

600 - 30

6.000 - 60

6.000 - 60

Sanering

-

6.000 - 480

1.200 - 60

36.000 - 900

30.000 - 510

Beheersing

-

6.000 - 120

1.200 - 60

12.000 - 120

12.000 - 120

Bovenstaande kosten zijn modelmatig bepaald en geven slechts een indicatie passend bij de algemene uitgangspunten. Marktmechanismen, lozingsnormen en debieten hebben een grote invloed op de uiteindelijke kostprijs.