Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, biologische waterzuivering, kosten

Biorotor

Kostenvergelijking grondwaterzuivering met biorotor (prijsniveau 1995)

Duur

[jaar]

Debiet

[m3/uur]

Prijs

[€/m3]

Duur

[jaar]

Debiet

[m3/uur]

Prijs

[€/m3]

1

1

1

2

2

2

10

20

6,5

10

2,59

0,62

0,52

2,15

0,35

2

2

2

2

20

40

1

10

0,29

0,27

3,42

1,05

Droogfilter

Door Bröerken zijn in 1995 de onderstaande gegevens gebruikt om een kostenraming te maken voor grondwaterzuivering met een droogfilter. De prijsopgave is inclusief voorbehandeling. Een meer recente calculatie is niet beschikbaar, aangezien droogfilters erg weinig gebruikt worden.

Procesparameters en kostprijsberekening voor zuivering met een droogfilter (prijsniveau 1995)

Investeringskosten

Afschrijvingsperiode

Rente

Onderhoudskosten

€ 72.600,=

5 jaar

8 %

5 % van investeringskosten

Jaarlijkse exploitatiekosten

Concentratie aromaten

Debiet

Kosten per m3

€ 29.500,=

30 mg/l 1

5 m3/uur

€ 1,23

Ondergedompeld filter

In een gezamenlijk rapport van IWACO en de Ruiter milieutechnologie wordt een kostenberekening gegeven voor zuivering met een ondergedompeld filter. Een overzicht hiervan is opgenomen in onderstaande tabel. De berekening gaat uit van een saneringsduur van een half jaar, resp. een jaar, en van BTEX-concentraties tussen 1 en 15 mg/l.

Procesparameters en kostprijsberekening voor zuivering met een ondergedompeld filter (prijsniveau 1995)

Debiet

2 m3/uur

10 m3/uur

20 m3/uur

Investeringskosten1

Kosten per m3, saneringsduur half jaar

Kosten per m3, saneringsduur 1 jaar

€ 18.100,=

€ 3,37

€ 2,59

€ 27.200,=

€ 0,88

€ 0,59

€ 34.000,=

€ 0,40

€ 0,24

Biopur®

Voor verschillende hypothetische gevallen is door Marsman [7] een kostenberekening gemaakt. De resultaten die vermeld staan in onderstaande tabel zijn gebaseerd op een saneringsduur van 2 jaar en een influent met 5 mg/l BTEX en 10 mg/l minerale olie.

Kostenoverzicht voor zuivering van grondwater met Biopur® (prijsniveau 1995)

Debiet

10 m3/uur

20 m3/uur

30 m3/uur

Kosten per m3 influent

€ 0,24

€ 0,20

€ 0,16

Gezien de lage kosten per m3 hebben de zuiveringskosten waarschijnlijk alleen betrekking op de BIOPUR®-reactor en niet op de gehele installatie.

Membraan bioreactor

Oesterholt geeft een kostenberekening voor de experimentele membraan bioreactor, met een debiet van 10 m3/uur [9]. Bij de berekening zijn een best- en een worst case-benadering uitgevoerd. De membraankosten zijn bepalend. Voor een installatie die PAK verwijdert tot 0,25 µg/ l en aromaten tot 0,15 µg/l worden de kosten ingeschat op € 1,72 tot € 2,60 per kubieke meter. De kosten voor ontijzering zijn in de berekening niet meegenomen. Voor een debiet van 1 m3/uur en 10 maal zo hoge effluentwaarden worden de kosten geschat op € 3,00 tot € 3,88 per kubieke meter. De genoemde kosten zijn van het prijsniveau van 1995. Inmiddels heeft een sterke ontwikkeling van de MBR plaatsgevonden, waardoor de MBR steeds veelvuldiger wordt toegepast voor de zuivering van industrieel en communaal afvalwater. Op het gebied van zuivering van verontreinigd grondwater worden membraan bioreactoren feitelijk niet toegepast zodat geen actueel beeld van kosten is te geven.

Kostenvergelijking

Uit het voorgaande blijkt dat er een behoorlijke spreiding is in de kostprijsberekening. De kosten variëren tussen € 0,16 en € 3,88 per kubieke meter. Factoren die een grote rol spelen bij de prijscalculatie zijn het debiet, de saneringsduur en de influent- en vereiste effluentwaarden. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de ijzer- en mangaanconcentratie, bescherming tegen vandalisme en de marktsituatie bepalend voor de kosten. Daarnaast is vaak niet duidelijk of de opgegeven kosten gelden voor de gehele installatie, inclusief voorzieningen voor de onttrekking, voorzuivering en nabehandeling van het grondwater of alleen voor de hoofdzuivering

Indicatie van kosten van biologische zuivering

Om een vergelijkbare indicatie te krijgen van de kosten van biologische zuivering is een algemene kostenfunctie opgesteld voor een biorotorsysteem met nabezinktank. Voor de algemene uitgangspunten voor de kostenberekening, zoek op Kosten van zuivering. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de biorotor kan worden gebruikt voor de afbraak van minerale olie met een rendement van 80 procent per unit en voor afbraak van BTEX met een rendement van 98 procent.

Overzicht zuiveringskosten van biologische behandeling (prijsniveau 1995)

Verontreiniging

Range verontreiniging

 

[µg/l]

Minerale olie

1.000 - 50.000

Aromaten

100 - 10.000

Kosten bij sanering

 

Kosten bij beheersing

[€ per m3]

[€ per kg]

[€ per m3]

[€ per kg]

0,45 - 1,09

1.360 - 45

0,91 - 2,04

910 - 45

0,45 - 1,13

4.540 - 45

0,91 - 2,04

4.540 - 91

Bovenstaande kosten zijn modelmatig bepaald en geven een indicatie van kosten voor de gekozen uitgangssituatie. Lozingsnormen, de zuiveringsperiode en debieten hebben grote invloed op de kostprijs.