Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, evaluatie uitgevoerde technieken, prestatiebeoordelingsformulier en interviews

Ten behoeve van de evaluatie van projecten waar isolatietechnieken zijn toegepast is een prestatiebeoordelingsformulier (PBF) opgesteld. Met het prestatiebeoordelingsformulier wordt beoogd om de informatie van de geëvalueerde projecten op eenduidige wijze vast te leggen. Tevens zijn met de resultaten van de ingevulde formulieren de checklists van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van technieken vallend onder een bepaalde methode vast te stellen geëvalueerd.

Het prestatiebeoordelingsformulier bestaat uit 11 delen, waarover informatie wordt gevraagd:

 1. Algemene gegevens locatie.
 2. Bodemopbouw.
 3. Verontreinigingssituatie.
 4. Keuze techniek.
 5. Prestatiebeoordeling bovenafdichting.
 6. Prestatiebeoordeling verticale afdichting.
 7. Prestatiebeoordeling geohydrologische isolatie.
 8. Uitvoerings- en inregelfase.
 9. Nazorgfase.
 10. Kosten.
 11. Checklist benodigde informatie.

Het prestatiebeoordelingsformulier is ingevuld op basis van de uitgevoerde projectevaluaties en (telefonische) interviews met betrokken partijen (opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau). Daarnaast is van een aantal projecten alleen specifieke informatie verzameld, bijvoorbeeld met betrekking tot het aspect waterdoorlatendheid.

Om het beeld van het toepassingsgebied te verbreden zijn tevens interviews gehouden met deskundigen van onafhankelijke (keurings)instanties, zoals: TNO, RTD, KIWA.

Selectie locaties
Het aantal voor evaluatie geschikte projecten verschilt sterk per isolatietechniek. De technieken bovenafdichting met natuurlijke materialen en de geohydrologische isolatie met verticale bronnen of horizontale drains zijn al veel toegepast en er zijn dan ook veel projecten beschikbaar voor evaluatie. Voor de technieken bovenafdichting met kunststoffolie of civieltechnische materialen of verticale afscherming met een scherm/foliewand is de toepassing nog veel beperkter en daarmee het aantal te evalueren projecten veel geringer.

Om de projectevaluaties zo efficiënt mogelijk uit te voeren is gebruik gemaakt van de bij de opdrachtnemers beschikbare projecten, aangevuld met toonaangevende projecten die binnen Nederland zijn uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in 50 geëvalueerde projecten voor de 10 geëvalueerde technieken. Per techniek, behalve de scherm/foliewand, zijn minimaal 5 projectevaluaties uitgevoerd.