Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, inventarisatie toepassingsvoorwaarden

Een belangrijke toetsing van saneringsplannen door het bevoegd gezag vindt plaats op basis van criteria vanuit het bodemkwaliteitsbelang. Het bodemkwaliteitsbelang is een specificatie binnen het totale milieubelang, gericht op het herstel dan wel de handhaving van een goede bodemkwaliteit. Onder milieubelangen worden verstaan de belangen die verbonden zijn met de kwaliteit en kwantiteit van bodem, lucht en oppervlaktewater. Het milieubelang houdt rekening met de milieubelasting die met het bereiken van een bodemkwaliteit gepaard gaat. Afhandeling van de omstandigheden kan/zal een toetsing op criteria vanuit milieubelang ook op zijn plaats zijn.

Voor het onderscheid tussen milieubelang en gebruiksbelang is de termijn waarop het belang speelt en de reikwijdte van het belang richtinggevend. Onder gebruiksbelangen kunnen de belangen worden verstaan die zijn gericht op het bevorderen van een beperkt aantal (antropocentrische) belangen op de korte termijn: het welvaartsbelang (grondstofwinning, transport, locatie voor productie etc.) en het maatschappelijk belang (volkshuisvesting, volksgezondheid, natuurbeleving, recreatie, cultuur etc.).

In de tabel "Evaluatie resultaten isolatietechnieken" is een overzicht gegeven van de meest belangrijke geachte toepassingsvoorwaarden. In de tabel is per thema aangegeven of het betreffende criterium significant is voor de keuze van de toepassing van de techniek, of dat extra kosten of maatregelen nodig zijn om toepassing mogelijk te maken. Ook is aangegeven of het criterium in de toekomst belangrijk wordt of geen rol van betekenis speelt bij de keuze.