Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, literatuur algemeen

 1. VERVALLEN
  Uniformering van beoordeling en aanpak van gevallen van bodemverontreiniging lokatiespecifieke omstandigheden (LSO-notitie) van het Ministerie van VROM (Tweede Kamer, 1992, 22 727 nr. 2).
 2. VERVALLEN
  Stortbesluit bodembescherming, Staatsblad 1993/55 (gewijzigd 1998/22 en 2001/336) en Uitvoeringsregeling Stortbesluit Bodembescherming, Staatscourant 37 (gewijzigd 2001/133), 23 februari 1993.
 3. VERVALLEN
  Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen. Ministerie van VROM, Reeks Bodembescherming, nr. 1993/1.
 4. VERVALLEN
  Leidraad Bodembescherming, Sdu Uitgevers.
 5. VERVALLEN
  Eichmeyer, H., Bredel-Schuermann, S., Boehm, W., 1994. ‘Technische Möglichkeiten zur nachtraglichen horizontalen Abdichtung mit bergmannischen Verfahren und deren praktischen Anwendung’. In: Status-Seminar Sicherung von Altlasten. Erfahrungen und Empfehlungen, 5-7 September, 1994, Hamburg, Duitsland, TUHH- Technologie GmbH, Eiszendorfer Str. 38, 21073 Hamburg.
 6. VERVALLEN
  Kennisdocument Monitoring bij lokale bodembedreigende activiteiten. Ministerie VROM, Reeks Bodembescherming nr. 1994/10.
 7. VERVALLEN
  Naar een meetsysteem waterkwaliteit bij grondwaterwinning. KIWA, mededeling nr. 117, 1992. 8. Provinciale Bodemkwaliteitsmeetnetten (delen 1, 2 en 3). Rapport L013.91, door CSO in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd, 1991.
 8. VERVALLEN
  Provinciale Bodemkwaliteitsmeetnetten (delen 1, 2 en 3). Rapport L013.91, door CSO in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd, 1991.
 9. Functionele levensduur van minerale afdichtingsmaterialen en kunststoffen in vloeistofdichte eindafwerking van stortplaatsen (Alterra, in Alterra-rapport 290, 2001)
 10. Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet al dan niet in combinatie met kunststof geomembranen (CUR, CUR-aanbeveling 33, 1996)
 11. Eisenpiramide bodembeschermende voorzieningen, CUR/PBV-commissie D41, 2001)
 12. Richtlijn voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen. Publicatiereeks bodembescherming nr 1991/2. (Ministerie van VROM, 1991)
 13. Richtlijn Onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen, (Heidemij Adviesbureau, 1993)
 14. Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen (Vereniging van Afvalverwerkers, 1997)
 15. Nationale beoordelingsrichtlijn voor ontwerp voor het ontwerpen van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen (KIWA, concept-versie van 10 november 2005)
 16. Richtlijn IBC-Maatregelen (Ministerie van VROM, 1995)
 17. Protocollen Trisoplast ten behoeve van boven- en onderafdichtingen bij afvalberging (Grontmij, 1996)
 18. Toetsingskader IBC-maatregelen (CROW, CROW-publicatie 144, 2000)
 19. RAW-bestek (CROW, 2005)