Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, overzicht van IBC scenario's

Methodische indeling van IBC scenario’s

Nr.

Methode

Toepassing zinvol (a)

Opmerkingen

1

•Immobilisatie

Hiermee kan in theorie aan IBC- beginsel worden voldaan

 

2

•Geohydrologische isolatie

Damptransport en verticale verplaatsing zinklagen moeilijk te voorkomen

 

3

•Bovenafdichting

•Mits bodemverontreiniging boven gemiddeld hoogste grondwaterstand

•Horizontaal damptransport niet te voorkomen

Afdichting voorkomt contact bodemverontreinigende stoffen en infiltratie neerslag

4

•Onderafdichting (b)

Geen zinvol scenario. Voorkomt hoogstens verticale verspreiding zinklagen

Van nature aanwezige laag met grote ruimtelijke verspreiding wel zinvol

5

•Verticale afdichting

Voorkomt alleen de horizontale verspreiding van drijflagen

 

6

•Onderafdichting (b)

•Verticale afdichting

Als 4 en 5

Pas zinvol als er periodiek grondwater uit de ‘kuip’ onttrokken wordt

7

•Bovenafdichting

•Onderafdichting (b)

Als 3 en 4. Verder geen verbetering

Wel zinvol als beide aan de randen op elkaar aan kunnen sluiten

8

•Bovenafdichting

•Onderafdichting (b)

•Verticale afdichting

Zinvol

Is in feite variant op isolatie stortinrichtingen

9

•Geohydrologische isolatie

•Bovenafdichting

•Als bodemverontreiniging boven gemiddeld hoogste grondwaterstand dan geen directe verbetering t.o.v. 3.

•In andere gevallen zinvol scenario.

Zinvol als grondwaterpeil voldoende tot onder basis verontreinigde bodem verlaagd wordt

10

•Geohydrologische isolatie

•Onderafdichting (b)

T.o.v. 2 en 4: verspreiding zinklagen nu wel te voorkomen

Hoeveelheid te onttrekken grondwater kan wel worden beperkt

11

•Geohydrologische isolatie

•Verticale afdichting

Geen verbetering t.o.v. 2 en 5

Mogelijk wel reductie hoeveelheid te onttrekken grondwater

12

•Geohydrologische isolatie

•Bovenafdichting

•Onderafdichting (b)

In theorie zinvolle oplossing

 

13

•Geohydrologische isolatie

•Bovenafdichting

•Verticale afdichting

Zinvol

Vooral als grondwaterpeil permanent tot onder basis verontreinigde bodem kan worden verlaagd

14

•Geohydrologische isolatie

•Onderafdichting (b)

•Verticale afdichting

Zinvol, verticaal damptransport niet te voorkomen

Beter is door aanbrengen bovenafdichting de hoeveelheid te onttrekken grondwater te beperken

15

•Geohydrologische isolatie

•Bovenafdichting

•Onderafdichting (b)

•Verticale afdichting

Zinvol

Als 14, minder te onttrekken grondwater

16

Bovenafdichting

Verticale afdichting

Weinig verbetering t.o.v. 3 en 5 (afhankelijk van de grondwatersit uatie)

 

(a) Bij de vraag of de toepassing zinvol is staat centraal of met dit scenario aan het IBC-beginsel kan worden voldaan. Daarnaast wordt nagegaan of dit scenario meer zinvol is dan een scenario dat uit minder elementen bestaat.

(b) Onderafdichtingen: al dan niet van nature aanwezig.