Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, toepassingsgebied, trends en ontwikkelingen

Bovenafdichting
Binnen de civieltechnische isolatie wordt het meeste onderzoek gedaan naar technieken binnen de methode bovenafdichting. De strenge eisen ten aanzien van de isolatie van stortinrichtingen (Stortbesluit) en voor het Besluit bodemkwaliteitliggen hier ongetwijfeld aan ten grondslag. Het gebruik van bovenafdichtingen op IBC-locaties en op projecten met IBC-bouwstoffen zal meer en meer plaats vinden. Ook zijn leeflagen in stedelijke gebieden toegepast als bovenafdekkingen. Verticale afdichtingswanden zijn volop in ontwikkeling en worden veelvuldig toegepast.

Geohydrologische isolatie
Binnen de verschillende vormen van isolatie wordt geohydrologische isolatie het meest toegepast. De reden hiervoor is de grote flexibiliteit en de relatief lage investeringskosten ten opzichte van het aanbrengen van verticale afdichtingswanden. Met geohydrologische isolatie zijn voldoende ervaringen in de praktijk opgedaan. Een voorbeeld daarvan is de stortplaats “Diemerzeedijk” te Amsterdam.

Ontwikkelingen ten aanzien van isolatietechnieken:

Horizontale onderafdichtingen onder de verontreinigde bodem zijn in ons land nog nauwelijks aangebracht.

In situ immobilisatie van verontreinigende stoffen is een vorm van isolatie die nog nauwelijks operationeel genoemd kan worden.

Steeds meer nieuwe isolerende materialen worden ontwikkeld. Naar aanleiding van discussies over de levensduur van minerale afdichtingen (ten gevolge van kationenuitwisseling) zijn isolerende materialen en constructies op de markt gebracht die kationenuitwisseling uitsluiten (LITERATUURVERWIJZING 18).

Voor de controle van de kwaliteit van afdichtingsconstructies kan gebruik worden gemaakt van diverse mogelijkheden. De beschikbare technische beoordelingsrichtlijnen zijn beschikbaar via de website van het PBV: externe linkwww.bodembescherming.nl. Hier zijn tevens documenten te vinden voor het goed ontwerpen van bodembeschermende voorzieningen. Dit betreft voorzieningen voor stortplaatsen, voor het Besluit bodemkwaliteiten voor isolerende constructies voor bodemsanering en –bescherming.

Leeflaagconstructies
De Wet bodembescherming die per januari 2006 van kracht is, staat het toe dat verontreinigingen in de bodem achterblijven. Daarmee is het ook toegestaan om leeflaagconstructies te gebruiken als saneringswijze. Deze methode werd in de praktijk al regelmatig toegepast. Te verwachten is dat deze trend zich verder zal doorzetten.