Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, toepassingsgebied, wijze van vaststelling

Bij de beoordeling van de toepasbaarheid van isolatietechnieken spelen naast de technische realiseringsmogelijkheden (het “kunnen” van de techniek onder praktijkomstandigheden) beleidsmatige aspecten een rol, de aspecten waarop de toepasbaarheid van technieken door het bevoegd gezag worden beoordeeld (het “moeten” en “mogen” van technieken). Voor de toepassing van isolatietechnieken in praktijksituaties vormen zij de beleidsmatige toepassingsvoorwaarden. Het toepassingsgebied is, zoals ook weergegeven in figuur Schema Evaluatieproces vastgesteld door de eisen die vanuit het bevoegd gezag worden gesteld (‘de toepassingsvoorwaarden’, het ‘mogen’ en ‘moeten’) te confronteren met de technische prestaties van technieken (het ‘kunnen’).

De opgestelde toepassingsgebieden zijn gebaseerd op uitgevoerde evaluaties van projecten, interviews met deskundigen en literatuurgegevens. Omdat een beperkt aantal projecten is geëvalueerd, met vaak wisselende locatiekenmerken (bodemopbouw, verontreinigingssituatie) kan het toepassingsgebied vaak niet eenduidig worden vastgesteld.

Om dit aan te geven is bij de bepaling van het toepassingsgebied onderscheid gemaakt in de volgende niveaus:

  1. Hypothese toepassingsgebied: aanname van het toepassingsgebied, gebaseerd op uit de literatuur beschikbare informatie en 1 of 2 praktijkgevallen (laagste niveau).
  2. Voorlopig vastgesteld toepassingsgebied: gebaseerd op beschikbare informatie uit de literatuur, ervaringen van deskundigen en een beperkt aantal praktijkgevallen (middelste niveau).
  3. Vastgesteld toepassingsgebied: gebaseerd op beschikbare informatie uit de literatuur, ervaringen van deskundigen en voldoende praktijkgevallen voor validatie (hoogste niveau).

Daarnaast zijn nevenproducten (checklisten) ontwikkeld die met name van belang zijn indien het toepassingsgebied nog niet kan worden vastgesteld (niveaus 1 en 2). Deze nevenproducten zijn met name van betekenis om tot toekomstige validatie (niveau 3) te komen.

Weergave toepassingsgebied
Indien het toepassingsgebied van een techniek als groen is aangegeven, betekent dit dat de techniek mag worden toegepast vanuit de betreffende toepassingsvoorwaarde. Of toepassing van de betreffende techniek de voorkeur krijgt hangt daarnaast af van andere overwegingen, gebaseerd op milieu- en gebruiksbelangen.
Indien sprake is van een oranje gebied betekent dit dat het toepassingsgebied nog onvoldoende zeker is. In dit soort situaties zal het noodzakelijk zijn om aanvullende proeven en/of onderzoek uit te voeren om de toepassing van de betreffende techniek in de specifieke situatie aan te tonen.
Indien sprake is van een rood gebied kan de techniek niet voldoen aan de gestelde toepassingsvoorwaarde en moet worden omgezien naar toepassing van andere technieken.

In onderstaande tabel is voor een basistechniek binnen de methode bovenafdichting een voorbeeld weergegeven.

Toepassingsgebied ten aanzien van (initiële) waterdoorlatendheid (vastgesteld voor zand-bentoniet, voorlopig vastgesteld voor natuurlijke klei, zand-bentoniet polymeer en bentonietmat)

Type natuurlijk afdichtingsmateriaal

Validatierange (mm/jaar)

 

5

10

20

50

Natuurlijke klei

 
 
 
 

Zand-bentoniet

 
 
 
 

Zand-bentoniet-polymeer

 
 
 
 

Bentonietmat

 
 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar