Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, toepassingsvoorwaarden algemeen

Algemeen
Bij de beoordeling van de toepasbaarheid van isolatietechnieken spelen naast de technische realiseringsmogelijkheden (het “kunnen” van de techniek onder praktijkomstandigheden) beleidsmatige aspecten een rol, de aspecten waarop de toepasbaarheid van technieken door het bevoegd gezag worden beoordeeld (het “moeten” en “mogen” van technieken). Voor de toepassing van isolatietechnieken in praktijksituaties vormen zij de toepassingsvoorwaarden. Door middel van het houden van interviews met vertegenwoordigers van het bevoegde gezag zijn de toepassingsvoorwaarden geïnventariseerd en is op basis daarvan een bandbreedte ten aanzien van de in de praktijk gehanteerde waarden opgesteld.

Doel- en middelcriteria
Aan de toepassing van saneringstechnieken zijn voorwaarden verbonden: eisen die aan de techniek worden gesteld. Deze toepassingsvoorwaarden zijn te onderscheiden in de eisen gericht op de doelstelling van de techniek (doelcriteria) en de eisen gericht op de toegepaste middelen (middelcriteria).

De doelcriteria hebben betrekking op de functies die de techniek vanuit het bodemkwaliteitsbelang in de variant moet vervullen. De belangrijkste functies van de isolatietechnieken zijn het tegengaan van verspreiding en het afsluiten van mogelijke blootstellingsroutes. Op mogelijk bijkomende functionele eisen zoals bijvoorbeeld een grondkerende functie wordt in het kader van de voor de Richtlijn Herstel en Beheer geformuleerde toepassingsvoorwaarden niet ingegaan. Wel wordt bij het technisch ‘kunnen’ van technieken aangegeven of bepaalde typen verticale afdichtingen een grondkerende functie kunnen vervullen. Doelcriteria bevinden zich op het niveau van varianten. De doelcriteria kunnen worden vertaald naar concrete eisen aan de toe te passen technieken (middelcriteria). Ter illustratie: het doel van het toepassen van een verticale afscherming is het tegengaan van verspreiding (doelcriterium) en dit kan worden doorvertaald naar specifieke eisen op basis waarvan de soort verticale afschermingstechniek kan worden bepaald, waarmee dit kan worden bereikt (middelcriteria).

Een belangrijke toetsing van saneringsplannen door het bevoegd gezag vindt plaats op basis van criteria vanuit het bodemkwaliteitsbelang. Het bodemkwaliteitsbelang is een specificatie binnen het totale milieubelang, gericht op het herstel dan wel de handhaving van een goede bodemkwaliteit. Onder milieubelangen worden verstaan de belangen die verbonden zijn met de kwaliteit en kwantiteit van bodem, lucht en oppervlaktewater. Het milieubelang houdt rekening met de milieubelasting die met het bereiken van een bodemkwaliteit gepaard gaat. Afhandeling van de omstandigheden kan/zal een toetsing op criteria vanuit milieubelang ook op zijn plaats zijn.

In de tabel "Evaluatie resultaten isolatietechnieken" is een overzicht gegeven van de meest belangrijke geachte toepassingsvoorwaarden. In de tabel is per thema aangegeven of het betreffende criterium significant is voor de keuze van de toepassing van de techniek, of dat extra kosten of maatregelen nodig zijn om toepassing mogelijk te maken. Ook is aangegeven of het criterium in de toekomst belangrijk wordt of geen rol van betekenis speelt bij de keuze.