Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, toepassingsvoorwaarden, evaluatie van isolatietechnieken

Om het toepassingsgebied, gerelateerd aan de gestelde toepassingsvoorwaarden, te kunnen opstellen is een groot aantal uitgevoerde projecten geëvalueerd en zijn interviews gehouden met deskundigen.

Doelstelling
De doelstelling van het evalueren van een groot aantal projecten is om op basis van opgedane praktijkervaringen de prestaties van isolatietechnieken onder praktijkomstandigheden nader vast te stellen. De resultaten zijn vertaald naar het aangeven van het toepassingsgebied voor de relevante toepassingsvoorwaarden voor de geselecteerde technieken. Praktijkevaluaties zijn uitgevoerd voor technieken behorende tot de methoden bovenafdichting, verticale afdichting en geohydrologische isolatie. Voor de methoden onderafdichting en immobiliseren zijn geen toepassingsgebieden vastgesteld omdat onvoldoende praktijkervaringen beschikbaar zijn.

In onderstaande figuur is het evaluatieproces schematisch weergegeven. Op basis van de technische realiseringsmogelijkheden is een ruwe contour van het toepassingsgebied opgesteld (technisch “kunnen”). Vervolgens is per techniek nagegaan welke toepassingsvoorwaarden beperkend kunnen zijn voor de toepassing van de betreffende techniek (beleidsmatig “mogen en moeten”) . Gecombineerd resulteerde dit in het toepassingsgebied per relevante toepassingsvoorwaarde (zoek ook op vaststelling toepassingsgebied).

Figuur Schema evaluatieproces

Selectie technieken
Bij de keuze van de te evalueren technieken speelt de reeds opgedane ervaring met de betreffende techniek een cruciale rol. Hierbij wordt opgemerkt dat de Richtlijn Herstel en Beheer een functie vervult voor de gangbare, in 80% van de situaties toepasbare, technieken; bijzondere toepassingen, aan de grens van de technische mogelijkheden, worden niet door de Richtlijn Herstel en Beheer afgedekt.

De volgende technieken zijn geëvalueerd:
Bovenafdichting/bovenafdekking

 • natuurlijke materialen (klei, zand-bentoniet, zand-bentoniet- polymeren, bentonietmatten);
 • kunststof folie;
 • civieltechnische verhardingsmaterialen (asfalt, beton);
 • leeflaagconstructie;

Verticale afscherming

 • stalen damwand;
 • scherm/foliewand;
 • slurry-foliewand (folie/bentoniet, smalwand);
 • diepwandtechniek (cement-bentoniet, eventueel met folie);

Geohydrologische isolatie

 • horizontale drains;
 • verticale bronnen.

Daarnaast zijn twee combinaties van technieken geëvalueerd:

 • geohydrologische isolatie met verticale bronnen gecombineerd met een verticale afscherming;
 • geohydrologische isolatie met horizontale drains gecombineerd met een bovenafdichting.