Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, uitgangspunten, doelstelling

Als volledig herstel van de kwaliteit van de bodem, waterbodem en/of grondwater onhaalbaar wordt geacht, om technische, milieuhygiënische of financiële redenen, kan een permanente isolatie als saneringsmaatregel worden toegepast. De Wbb staat het toe dat verontreinigingen in de bodem achterblijven. Dit kan het geval zijn in het kader van bodemsanering waarbij er zich niet-mobiele verontreinigingen in de bodem bevinden. Isolerende constructies kunnen noodzakelijk zijn om verspreiding van mobiele verontreinigingen uit te sluiten. Ook kunnen isolerende constructies noodzakelijk zijn om het risico van blootstelling terug te brengen tot een aanvaardbaar risico. Hiervoor kunnen leeflaagconstructies als saneringsmethode worden gebruikt.

Ook het Besluit bodemkwaliteitstaat toe dat licht verontreinigde materialen worden toegepast.

Het isoleren van een verontreinigde landbodem houdt in dat er handelingen worden verricht waardoor de verspreiding van verontreinigende stoffen vanuit de verontreinigde locatie naar de omgeving worden tegengegaan en waardoor toxicologische blootstellingsroutes worden afgesneden.

Een landbodem kan worden geïsoleerd door verticale en horizontale barrières aan te brengen die de verspreiding van verontreinigende stoffen voorkomen dan wel beperken. Verspreiding door convectie (meestromen met het grondwater van de verontreinigde stoffen) kan worden voorkomen door een goed doordachte beïnvloeding van de grondwaterstroming (door middel van het onttrekken en/of infiltreren van water). Ook kan de verspreidingspotentie van de verontreinigende stoffen worden verlaagd door de bodem zelf te behandelen (in-situ immobilisatie). In het algemeen is voor een succesvolle aanpak een analyse van de optredende verspreidingsmechanismen van belang.

Verontreinigende stoffen kunnen zich in de bodem door verschillende verspreidingsmechanismen in drie richtingen verplaatsen. In onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven.

Voornaamste verspreidingsmechanismen en -richtingen