Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdekking met leeflaagconstructie, aandachtspunten voor de uitvoering

Aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde en per projectfase de aandachtspunten voor de nazorg aangegeven. Het is gewenst dat in het kader van de nazorg aan deze aspecten nadrukkelijk aandacht wordt besteed, teneinde in de toekomst een validatie van de techniek bovenafdekking met leeflaagconstructie uit te kunnen voeren.

In de nazorgfase zijn naast de technische controles met name de organisatorische aspecten van belang; op welke wijze vindt de communicatie met de bewoners c.q. gebruikers van de locatie plaats. Op welke wijze worden de gebruiksbeperkingen gehandhaafd.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase techniek bovenafdekking met leeflaagconstructie vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden

Bovenafdekking met leeflaagconstructie

Toepassingsvoorwaarde

Optredende processen

Planvoorbereiding

Uitvoeringsfase

Nazorgfase

Opbouw

•verwaaiïng

•beschadiging door gebruikers en verkeer

•inspoeling in grofkorrelige regulerende laag

•vermenging van lagen door wortels en bodemfauna

•besmetting leeflaag door te hoge grondwaterstanden

•eventueel benodigde ontgravingen

•voorgenomen laagdikten

•wijze van aanbrengen en verdichten van ondergrond

•aanwezige te handhaven bebouwing

•kabels en leidingen

•waterpassen oorspronkelijke maaiveld

•controle van laagdikten, mede dmv waterpassingen

•controle van ligging kabels en leidingen

•communicatie met bewoners

•periodieke locatie- inspecties

•periodieke controleboringen

Levensduur

•verwaaiïng

•beschadiging door gebruikers en verkeer

•inspoeling in grofkorrelige regulerende laag

•vermenging van lagen door wortels en bodemfauna

•besmetting leeflaag door te hoge grondwaterstanden

•rekening houden met infrastructuur

•duidelijke omschrijving van de eisen die aan alle te gebruiken materialen (kunststoffen en grond) worden gesteld

•controle treksterkte en doorlatendheid van geotextiel in laboratorium

•controle korrelgradering grond in laboratorium

•controle overige kwaliteitseisen

•voorkomen van beschadigingen (door mechanische, chemische en biologisch belastingen) door gebruiksbeperkingen op te leggen (kadastraal vastleggen) en te handhaven

•monitoring grondwaterstanden en - kwaliteit

Zettingen/zettingsverschillen

•(plaatselijke) verdichting ondergrond- zettingsgevoeligheid bodem

•toepassen lichte materialen

•grondwaterstanden voor en na uitvoering sanering

•nulsituatie zettingen

•controle op gewicht van toegepaste materialen

•registratie van zettingen van het maaiveld, o.a. met behulp van zakbakens, bouten in gevels

Uitloging

•desorptie van stoffen uit opgebrachte materialen en transport naar de ondergrond

•materialen toetsen aan criteria Besluit bodemkwaliteit

•controle op de gebruikte materialen

•zo mogelijk monitoren (controle meestal niet mogelijk door aanwezigheid verontreinigingen onder leeflaag)