Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdekking met leeflaagconstructie, toepassingsgebied specifiek, opbouw en dikte

Opbouw
In onderstaande tabel zijn de richtwaarden voor de dikten van de leeflaag aangegeven, afhankelijk van de bodemgebruiksvorm na sanering ("Van trechter naar zeef", zie literatuurverwijzing 67). Door diverse bevoegde gezagen is dit beleid nader uitgewerkt (zie ondermeer literatuurverwijzing 53) .

Tabel Bodemgebruiksvorm en richtwaarden voor dikte van een leeflaag (zie literatuurverwijzing 67)

Bodemgebruiksvorm

richtwaarde voor dikte leeflaag (cm)

I. Wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen

50 - 100 - 150

II. Extensief gebruikt (openbaar) groen

50 - 100 - 150

III. Bebouwing en verharding

0

IV. Landbouw en natuur

geen richtwaarde; maatwerk per geval

Resultaten projectevaluaties
De diktes van de gebruikslagen bij de geëvalueerde projecten varieerden tussen 0,5 en 1,25 m. Soms was sprake van een dikkere gebruikslaag (2,5 en 4 m). Deze dikkere lagen zijn aangebracht als uitvulling. De dikte van de regulerende laag varieerde tussen 0,3 en 1,0 m. Bij een aantal projecten was geen regulerende laag aanwezig.

Op een voormalige stortplaats is reeds in 1976 een afdeklaag aangebracht. De afdeklaag is in het kader van het afwerken van de stortplaats aangebracht. De grote verschillen in de dikte van deze laag (door middel van bodemonderzoek nader vastgesteld) hebben waarschijnlijk te maken met het uitvullen en profileren van het stort. De geringe laagdiktes bevinden zich aan de randen van het stort.

Op een voormalig mijnterrein is de leeflaagsanering (in 1997) uitgevoerd in een bestaande woonwijk. Het betreft een combinatie van grondontgraving en het aanbrengen van een leeflaag. Per tuin en per laag van 0,5 m (tot maximaal 1,0 m -mv) is bekeken of (verdere) sanering nodig was. Hiervoor is een actiewaarde vastgesteld (35 mg PAK-totaal/kg d.s. dan wel 7 mg BAP eq/kg d.s). Vanwege deze aanpak zijn er nu zowel tuinen waarop 0, 0,5 of 1,0 meter schone grond is aangebracht. In de eindsituatie zijn er in principe geen tuinen meer met gehalten boven de actiewaarde.

Ook op een voormalige baggerspecielocatie is een leeflaag aangebracht in een bestaande woonwijk, zodat het noodzakelijk was eerst grond te verwijderen. De benodigd geachte dikte van de aangebrachte leeflaag bedraagt 1,30 m. Om te compenseren voor in het verleden opgetreden zettingen behoefde slechts 1,1 m te worden afgegraven.

Uit vergelijking van de vereiste en toegepaste gebruikslaagdikten, blijkt dat bij de geëvalueerde projecten in het algemeen wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van de gebruikslaagdikten. De aangebrachte diktes van de verschillende lagen worden tijdens de uitvoering gecontroleerd door dagelijks toezicht. Ook heeft bij een project een controle achteraf plaatsgevonden door het uitvoeren van enkele boringen.