Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdekking met leeflaagconstructie, toepassingsgebied versus toepassingsvoorwaarden, levensduur

Resultaten projectevaluaties
Er is nog onvoldoende praktijkervaring met de levensduur omdat de eerste leeflagen pas in het recente verleden zijn aangebracht. Indien niet te grote zettingen optreden is de levensduur van de leeflaag zelf vrijwel onbeperkt. De leeflaag van elementen als geotextiel en drainagebuizen is echter aanzienlijk korter. Omdat deze elementen breed worden toegepast kunnen conclusies worden getrokken ten aanzien van gebruik in leeflagen.

Door fabrikanten van geotextielen wordt uitgegaan van een levensduur van minimaal 50 jaar (zie literatuurverwijzing 63). Ook voor drainage- en bodemluchtontrekkingsbuizen geven fabrikanten een levensduur op van minimaal 50 jaar. Door verstoppingen kan de levensduur van een drainagesysteem in de praktijk echter korter zijn.

Hypothese toepassingsgebied
In onderstaande tabel is de hypothese ten aanzien van het toepassingsgebied weergegeven. Bepalend voor het functioneren zijn primair de gebruikslaag en de regulerende laag en derhalve mag worden uitgegaan van een levensduur van minimaal 50 jaar.

Indien uitspoeling van de gebruikslaag door middel van een geotextiel wordt tegengegaan is deze laatste primair bepalend voor de levensduur. Het functioneren van een drainerende regulerende laag zonder geotextiel is afhankelijk van de locatie-omstandigheden. Hierbij is met name het bodemgebruik van belang. Indien een drainagesysteem wordt toegepast wordt de levensduur van de leeflaag hierdoor bepaald.

Tabel Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met leeflaagconstructie (tot 10 jaar: voorlopig vastgesteld; na 10 jaar: hypothese)

Leeflaagonderdelen

Validatierange (jaar)

 

10

30

50

Primaire functie:

Gebruikslaag

 
 
 

Regulerende laag

 
 
 

Secundaire functies:

Geotextiel

 
 
 

Drainagesysteem

 
 
 

Luchtonttrekkingssysteem

 
 
 

Monitoringsysteem

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar