Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdekking met leeflaagconstructie, toepassingsgebied specifiek, uitloging

Uitloging

Beschikbare informatie
Aan de toe te passen materialen in zowel de gebruikslaag als de regulerende laag kunnen eisen worden gesteld. De kwaliteit van de leeflaag moet voldoen aan de (Lokale) Maximale Waarden die gelden voor het gebied waarin de toepassing gelegen is. Hiermee wordt voldaan aan het ter plaatse geldende generieke of gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit voor het toepassen van grond of baggerspecie. Tevens wordt ervan uitgegaan dat voor de overige voorzieningen gecertificeerde materialen worden toegepast, waarvan de uitloging aan de wettelijke normen voldoet.

Resultaten projectevaluatie
In het veld is meestal niet vast te stellen of het leeflaagmateriaal uitloogt, omdat het grondwater onder de leeflaag te sterk beïnvloed is of zal worden door het verontreinigde materiaal onder de leeflaag. Bij een sanering waar zettingen dienden te worden voorkomen is uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitloging van sulfaat uit geëxpandeerde kleikorrels (zie literatuurverwijzing 68 en 69).

Toepassingsgebied
Met de toepassing van schone materialen of eventueel hergebruiksmateriaal kan worden voldaan aan de eisen vanuit het Besluit bodemkwaliteit.