Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, kosten

Voor een specificatie van de kosten voor een bovenafdichting kan worden uitgegaan van de posten onderzoek, voorbereiding, uitvoering, exploitatie en nazorg. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gegeven.

Tabel Opbouw kosten methode bovenafdichting met natuurlijke materialen, kunststoffolies, civieltechnische verhardingsmaterialen en leeflaagconstructies

Onderzoek

 • uitvoeren saneringsonderzoek, saneringsplan, plan voor milieukundige begeleiding;
 • aanvullend veldonderzoek;
 • onderzoek bodem: zettingsgevoeligheid (boringen, sonderingen, in situ metingen);
 • aanvullend laboratoriumonderzoek;
 • samendrukkingsproeven (zettingsgevoeligheid bodem);
 • geschiktheidsonderzoek naar te gebruiken zand en bentoniet;
 • onderzoek naar verdichtingsmogelijkheden en waterdichtheid;
 • eventueel aanleg proefveld en uitvoeren metingen.

Voorbereiding

 • maken ontwerp en bestek;
 • aanbesteding.

Uitvoering

 • bouwrijp maken terrein;
 • verwijderen obstakels, eventueel verwijderen niet-draagkrachtige grondslag, egaliseren, aanbrengen steunlaag en indien noodzakelijk gasdrainagelaag;
 • mobilisatie/demobilisatie van materieel, silo’s voor te gebruiken grondstoffen, menginstallatie (bij zand-bentoniet ‘mixed in plant’);
 • verbruikte materialen;
 • grondstoffen voor zand-bentonietlaag (zand, bentoniet) en leeflaag;
 • kunststoffolie;
 • asfalt, beton;
 • aanbrengen van de laag;
 • bij zand-bentoniet: verdichten;
 • bij folies: verbinden van de uitgerolde stroken;
 • bij asfalt: aanbrengen verschillende lagen en verdichten;
 • bij beton: aanbrengen betonplaten en insnijden krimpvoegen;
 • bij leeflaagconstructies;
 • controles bij de uitvoering;
 • bij folies: lassen;
 • bij beton: voegvullingen;
 • afvoer van afvalproducten;
 • eventueel verwijderde niet-draagkrachtige grond;
 • directievoering;
 • herstel bestaande infrastructuur

Exploitatie

 • controle in de gebruiksfase van de kwaliteit van de afdichtende laag (beperkte mogelijkheden) en overige onderdelen zoals gebruikslaag en drainagelagen

Nazorg

 • monitoring

Voor een inschatting van de kosten voor uitsluitend het aanbrengen van een bovenafdichting wordt verwezen naar onderstaande tabel. Op de overige kosten wordt in het kader van de Richtlijn Herstel en Beheer als gevolg van het zeer locatieafhankelijke karakter, niet ingegaan.

In onderstaande tabel is een indicatie van de kosten van de afdichtingslagen in een bovenafdichtingsconstructie aangegeven. Daarbij worden de volgende opmerkingen geplaatst:

 • het prijspeil is van 2004;
 • de prijzen zijn sterk afhankelijk van de schaalgrootte, de situering van het werk;
 • de prijzen zijn sterk afhankelijk van de marktwerking.

Tabel Kosten aanbrengen afdichtende laag (prijspeil 1/1/2004)

Specificatie materiaal/uitvoeringsvorm afdichtende laag

Kosten (excl. BTW)

bovenafdichting met een 0,25 m dikke zand-bentonietlaag

€ 10,- à € 15,-/m2

bovenafdichting met 0,4 m natuurlijk klei

€ 10,- à € 15,-/m2

combinatie folie (2 mm HDPE) en 0,25 m zand-bentoniet

€ 15,- à € 20,-/m2

0,07 m zand-bentoniet polymeer

€ 10,- à € 15,-/m2

bentonietmat

€ 5,- à € 10,-/m2

bovenafdichting met een kunsstoffolie

€ 3,5 à € 5,-/m2

bovenafdichting met beton (10-15 cm)

€ 75,- à € 100,-/m2

bovenafdichting met asfalt (6-8 cm)

€ 50,- à € 100,-/m2

bovenafdichting met vloeistofdichte bestrating (8-20 cm)

€ 100,- à € 200,-/m2

(*) waar niet nader gespecificeerd: materiaal inclusief aanbrengen

In onderstaande tabel is een indicatie van de kosten van bovenafdekkingssystemen met een leeflaagconstructie aangegeven.

Tabel Kosten aanbrengen bovenafdekkingssystemen met leeflaagconstructie

Specificatie materiaal/uitvoeringsvorm leeflaagconstructie

Kosten (excl. BTW)

afdeklaag met zand (1,00 m)

€ 5,- à € 15,-/m2

afddeklaag met zand en klei (1,00 m)

€ 5,- à € 15,-/m2

drainerende regulerende laag (0,30 m)

€ 3,- à € 5,-/m2

geotextiel (HDPE-folie, 2mm)

€ 1,- à € 2,-/m2

drainagesysteem

€ 1,- à € 2,-/m2

bodemluchtonttrekkingssysteem

€ 1,- à € 2,-/m2

profilering

€ 1,- à € 2,-/m2