Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen, toepassingsgebied algemeen, contour t.a.v. de toepasbaarheid

Ruwe contour toepassingsgebied op basis van technische realiseringsmogelijkheden
In onderstaande tabel wordt een ruwe contour van het toepassingsgebied gegeven gebaseerd op de technische realiseringsmogelijkheden. Voor alle locatiekenmerken geldt dat zij in principe een beperking kunnen vormen voor de aanlegmogelijkheden van een bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen, maar dat door middel van het treffen van (effectbeperkende) maatregelen de beperkingen kunnen worden opgeheven. Vervolgens wordt nader ingegaan de op risicofactoren voor het functioneren van een bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen en de mogelijkheden tot het treffen van effectvoorkomende of -beperkende maatregelen tijdens de ontwerp- en installatiefase en de gebruiksfase (checklist toetsing adequate uitvoering en adequaat functioneren).

Tabel Ruwe contour toepassingsgebied op basis van de technische realiseringsmogelijkheden van bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen

Locatiekenmerk

Toepassingseisen

Ondergrond

- obstakels verwijderen en ondergrond egaliseren en verdichten;
- voldoende draagkracht voor constructie

Zettingsgevoeligheid ondergrond

- de zettingsverschillen mogen de plasticiteit/ treksterkte van de toegepaste materialen niet overschrijden.

Verontreinigingssituatie

- keuze type verhardingsmateriaal en materiaal voegvullingen afstemmen op verontreinigingssituatie;
- constructie zodanig ontwerpen dat contact met verontreinigingen wordt beperkt (met name (gechloreerde) koolwaterstoffen).

Bodemgebruik

- naleven gebruiksbeperkingen.