Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen, toepassingsgebied algemeen, risicofactoren en effecvoorkomende maatregelen

Checklist risicofactoren en mogelijkheden effectvoorkomende of - beperkende maatregelen
De doelstelling van het aanbrengen van een bovenafdichting met een verhardingslaag is primair het zoveel mogelijk voorkomen van infiltratie van neerslagwater.

Het falen van een bovenafdichting, waardoor een te grote lekkage ontstaat, kan worden veroorzaakt door:

 1. Ontwerpfouten:
  • de keuze van het verhardingsmateriaal;
  • de samenstelling van het verhardingsmengsel;
  • toepassing van te geringe dikte.
 2. Installatiefouten:
  • uitgevoerde grondwerk en egalisatie;
  • voegvullingen;
  • aansluitingen op andere constructieonderdelen.
 3. Lange termijn falen:
  • mechanische, chemische aantastingen (zoals zettingen, verkeersbelasting);
  • negeren gebruiksbeperkingen;
  • calamiteiten zoals overstromingen, aardbevingen, vandalisme.

Gezien de opgedane ervaringen binnen de geëvalueerde projecten is met name de uitvoeringsfase cruciaal. Een goede kwaliteitsborging tijdens de uitvoering wordt daarom van groot belang geacht.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risicofactoren aangegeven. Per factor is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te voorkomen of te beperken, zowel tijdens de ontwerp- en installatiefase als tijdens de gebruiksfase. In de kolom effect-beperkende maatregelen in de gebruiksfase zijn de maatregelen aangegeven die mogelijk zijn, voordat tot reparatie of vervanging wordt overgegaan.

Tabel Checklist risicofactoren en mogelijkheden effectvoorkomende of - beperkende maatregelen voor de techniek bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen

Factoren die van invloed zijn op de waterdoorlatendheid

Effectvoorkomende of -beperkende maatregelen in:

 

ontwerpfase

uitvoeringsfase

gebruiksfase

Mechanische factoren

beschadiging

verwijderen grove delen, egalisatie en aanbrengen zand/ funderingslaag

beschermen verharding tegen ongelijkmatige belastingen

naleven gebruiksbeperkingen

zettingen ondergrond

toepassen voorbelasting keuze afdichtingsmateriaal

verticale drainage

opleggen belastingbeperking

wisseling grondwaterstand

juiste aanleghoogte

verlagen grondwaterstand

verlagen grondwaterstand

afschuiving door erosie

juiste taluds ontwerp constructie

voorkomen van erosie

drukhoogte (waterkolom)

drainagesysteem

onderhouden drainagesysteem

Chemische aantasting

infiltratiewater

drainagesysteem ontwerp afdichtingsmateriaal

onderhouden drainagesysteem

vloeibare verontreinigingen

drainage onder afdichtingslaag

ontwerp afdichtingsmateriaal

onderhouden drainage

gasvormige verontreinigingen

gasdrainage ontwerp afdichtingsmateriaal

instandhouden drainage

Humane factoren

gebruik locatie

ontwerp constructie

naleven gebruiksbeperkingen

Calamiteiten

(zoals overstroming,aardbeving, vandalisme etc.)

uitvoeren risico- evaluatie