Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen, toepassingsgebied specifiek, samenvatting resultaten

Samenvatting resultaten
Voor het functioneren van de bovenafdichting zijn de toepassingsvoorwaarden waterdoorlatendheid en levensduur van doorslaggevend belang. De behandelde toepassingsvoorwaarden en de opgestelde toepassingsgebieden zijn in onderstaande tabel samengevat. Ook zijn in de tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepassingsgebied van bovenafdichting met civieltechnische materialen

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

waterdoorlatendheid

zie tabel "Toepassingsgebied ten aanzien van (initiële) waterdoorlatendheid (hypothese) van bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen",

> 20 mm: haalbaar;

< 20 mm: afhankelijk van risico’s vanuit gebruik en zettingen

•effecten van scheuren op totale doorlatendheid

•onvoldoende kennis van materiaalgedrag onder invloed van zettingen (rek)

•onvoldoende meetgegevens van verloop waterdoorlatendheid in de tijd

•juiste vaststelling ontwerpomstandigheden bodemsaneringsprojecten

•waterbalansen opstellen voor saneringslocaties

levensduur

zie tabel "Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen",

< 75 jaar: haalbaar,

> 100 jaar: onzeker

 

•onvoldoende lange termijnervaringen

•onvoldoende informatie over veranderingen in de tijd (veroudering)

•periodiek monsters nemen en beproeven

•periodiek waterbalansen opstellen

zettingen/zettingsverschillen door bovenbelasting

•ter indicatie, zie tabel "Toepassingsgebied, vastgesteld voor zettingen/zettingsverschillen"

•kan kritisch zijn

•onvoldoende praktijkmetingen beschikbaar

•zettingsmetingen uitvoeren

uitloging

zie tabel "Toepassingsgebied levensduur van bovenbealsting met civieltechnische materialen"

•onvoldoende praktijkmetingen

•kwaliteitsmetingen drainagewatercontrole systeem bovenafdichting

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase

In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven.

Bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen

Toepassingsvoorwaarde

mogelijke optredende processen

planvoorbereiding

uitvoeringsfase

nazorgfase

waterdoorlatendheid (initieel)

beschadiging als gevolg van mechanische belastingen (zettingen, gebruik)

•certificaten m.b.t. kwaliteit/ resultaten lab.testen of proefvelden

•voorgenomen laagdikte/ doorlaatfactor

•wijze van aanbrengen en verdichten van ondergrond

•zettingsgevoeligheid ondergrond

•controle samenstelling en mengverhouding

•controle laagdikte, verdichting

•controle k- waarde na realisatie

•weersomstandigheden

•uitvoeren waterbalansberekeningen

•beproeven van gestoken monsters

levensduur

veroudering, mechanische en chemische aantasting

•ervaringen met vergelijkbare materialen (literatuurverwijzingen)

•ontwerp van de laag (dikte, doorlaatfactor, samenstelling)

•controle samenstelling mengsel

•controle laagdikte

•voorkom beschadiging door gebruiksbeperkingen

•voorkom uitdroging

•voorkom belasting (mechanisch/ chemisch/ biologisch)

zettingen t.g.v. bovenbelasting

verdichting ondergrond

•zettingsgevoeligheid bodem

•gewicht bovenafdichting

•grondwaterstanden voor en na aanbrengen bovenafdichting

•controle opgetreden zettingen

•registratie van zettingen m.b.v. zakbakens

uitloging

uitspoeling bodemverontreinigde verbindingen

•chemische samenstelling bovenafdichtingsconstructie/eventueel resultaat uitloogproeven

•controle toegepaste materialen, evt. door middel van uitloogproeven

•controle kwaliteit drainagewater controlesysteem