Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied algemeen, overzicht te beschouwen folies

Algemeen
Op basis van het aantal voor evaluatie beschikbare projecten kan worden gesteld dat de toepassing van kunststoffolies bij bodemsaneringsprojecten beperkt is. Redenen hiervoor zijn:

  • De te bereiken waterdichtheid wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de lasnaden en beschadigingen. Met name op locaties waar sprake is van gebouwen, nutsvoorzieningen etc. moeten veel aansluitingen worden gemaakt, waardoor de onzekerheden over de waterdichtheid toenemen (risico van afscheuren). Een zorgvuldig ontwerp en evenzo een zorgvuldige aanleg zijn noodzakelijk. Hiervoor zijn ontwerprichtlijnen voorhanden.
  • De kwetsbaarheid van de afdichtingslaag bij gebruik van de locatie. Gebruiksbeperkingen moeten stringent worden nageleefd, omdat de folie geen zelfherstellend vermogen heeft. Een bovenafdichting met een kunststoffolie vraagt derhalve meer onderhoud en nazorg.
  • Het is niet mogelijk om achteraf nog funderingspalen door de kunststoffolie te heien, zonder beschadiging van de afdichtende werking. Herstel achteraf is lastig, zeker als de folieconstructie zich op grotere diepte bevindt.

Een kunststoffolie wordt bij bodemsaneringsprojecten naast de vloeistofdichtheid vooral toegepast vanwege de gasdichtheid en de relatief lage kosten in vergelijking met minerale afdichtingsmaterialen. Een kunststoffolie is met name toepasbaar op locaties, waar geen gebouwen, opstallen, nutsvoorzieningen etc. aanwezig zijn. Indien deze wel aanwezig zijn is een goede kwaliteitsbewaking tijdens de aanleg noodzakelijk.

Ook wordt een kunststoffolie vaak toegepast in combinatie met een type natuurlijke afdichtingslaag. Gerealiseerde projecten:

  • combinaties met zand-bentonietlaag: Bickersgracht te Amsterdam, diverse stortplaatsen voor zowel onder- als bovenafdichting, zoals Bavel, Katalysatorberging en Deponie Maurits, De Meerendonk;
  • combinatie met een zand-bentoniet polymeer: b.v. stortplaats GP Groot Noord-Holland, CAW, Kragge te Bergen op Zoom;
  • combinatie bentonietmatten met folie: puinstort BFI, tankpark Botlek, Hoge Hei

Door combinatie met een minerale afdichtingslaag worden extra zekerheden verkregen ten aanzien van de waterdichtheid.

Omdat het aantal uitgevoerde projecten, waar alleen een kunststoffolie is toegepast, beperkt is, is het hier beschreven toepassingsgebied voor een belangrijk deel gebaseerd op ervaringen van onafhankelijke deskundigen (RTD, TNO, KIWA).

De beschouwde folies zijn:

  • HDPE(-flex);
  • (V)LDPE/LLDPE;
  • PVC