Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied algemeen, contour t.a.v. de toepasbaarheid

Ruwe contour toepassingsgebied op basis van technische realiseringsmogelijkheden
In onderstaande tabel wordt een ruwe contour van het toepassingsgebied gegeven gebaseerd op de technische realiseringsmogelijkheden. Voor alle locatiekenmerken geldt dat zij in principe een beperking kunnen vormen voor de aanlegmogelijkheden van een bovenafdichting met kunststoffolie, maar dat door middel van het treffen van (effectbeperkende) maatregelen de beperkingen kunnen worden opgeheven. Hierna wordt nader ingegaan op de risicofactoren voor het functioneren van een bovenafdichting met kunststoffolie en de mogelijkheden tot het treffen van effectvoorkomende of -beperkende maatregelen tijdens de ontwerp- en installatiefase en de gebruiksfase (checklist toetsing adequate uitvoering en adequaat functioneren).

Tabel Ruwe contour toepassingsgebied op basis van de technische realiseringsmogelijkheden

Locatiekenmerk

Toepassingseisen

Ondergrond

- obstakels > 3 mm verwijderen en ondergrond egaliseren.

Zettingsgevoeligheid ondergrond

- de zettingsverschillen mogen de plasticiteit/treksterkte van de folie niet overschrijden.

Verontreinigingssituatie

- keuze folie afhankelijk van aanwezige verontreinigingen;
- constructie zodanig ontwerpen dat contact met verontreinigingen wordt beperkt (met name (gechloreerde) koolwaterstoffen).

Weersomstandigheden

- folie kan niet worden verlegd bij temperaturen lager dan 0 °C en windsnelheden hoger dan 6 Beaufort;
- leggen van folie bij helder en warm weer kan leiden tot trekspanningen in de folie (zie K.BRL 537/03).

Bodemgebruik

- strikte naleving van gebruiksbeperkingen, omdat kunststoffolie geen zelfherstellend vermogen heeft.