Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied specifiek, samenvatting resultaten

Samenvatting resultaten
Voor het functioneren van de bovenafdichting zijn de toepassingsvoorwaarden waterdoorlatendheid en levensduur van doorslaggevend belang. De behandelde toepassingsvoorwaarden en de opgestelde toepassingsgebieden zijn in onderstaande tabel samengevat. Ook zijn in de tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepassingsgebied van bovenafdichting met kunststoffolie

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

waterdoorlatendheid

zie tabel "Toepassingsgebied ten aanzien van (initiële) waterdoorlatendheid",

> 20 mm: haalbaar;

< 20 mm: afhankelijk van risico’s vanuit gebruik en zettingen

•lekkage t.p.v. lasnaden en detailconstructies

•gevolgen van puntbeschadigingen op totale waterdoorlatendheid (invloedssfeer)

•wijze van beproeven

•onvoldoende kennis van lange termijn materiaalgedrag onder invloed van zettingen (rek)

•onvoldoende meetgegevens van verloop waterdoorlatendheid in de tijd

•lange termijn gedrag folies beproeven

•proefconstructies in het veld maken

•waterbalansen opstellen voor saneringslocaties

levensduur

zie tabel "Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met kunststoffolie",

< 50 jaar: haalbaar,

> 50 jaar: onzeker

•onvoldoende lange termijnervaringen

•onvoldoende informatie over veranderingen in de tijd

•periodiek folie opgraven en beproeven

•periodiek waterbalansen opstellen

zettingen/zettingsverschillen door bovenbelasting

•ter indicatie, zie tabel "Hypothese toepassingsgebied zettingen/zettingsverschillen"

•kan kritisch zijn

•onvoldoende praktijkmetingen beschikbaar

•zettingsmetingen uitvoeren

uitloging

zie tabel "Toepassingsgebied uitloging van bovenafdichting met kunststoffolie"

•onvoldoende praktijkmetingen

•kwaliteitsmetingen drainagewater controlesysteem bovenafdichting

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase techniek bovenafdichting met kunststoffolie vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden

Bovenafdichting met kunststoffolie

Toepassingsvoorwaarde

mogelijke optredende processen

planvoorbereiding

uitvoeringsfase

nazorgfase

waterdoorlatendheid (initieel)

zettingen, afscheuren ter plaatse van detailconstructies

•keuze folie en dikte in relatie tot zettingen en verontreinigingssituatie

•certificaten m.b.t. kwaliteit/ resultaten lab.testen of proefvelden

•wijze van aanbrengen en verdichten van ondergrond

•zettingsgevoeligheid

•controle materiaaltesten

•controle grondwerk

•controle lassen

•weersomstandigheden

•uitvoeren waterbalansberekeninge n

levensduur

veroudering, afscheuren als gevolg van mechanische belasting

•ervaringen met vergelijkbare materialen (literatuurverwijzingen)

•keuze folie

•controle materiaaltesten

•controle grondwerk

•controle lassen

•weersomstandigheden

•voorkom beschadiging door gebruiksbeperkingen

•voorkom belasting (mechanisch/chemisch)

zettingen t.g.v. bovenbelasting

verdichting ondergrond

•zettingsgevoeligheid bodem

•gewicht bovenafdichting

•grondwaterstanden voor en na aanbrengen bovenafdichting

•controle opgetreden zettingen

•registratie van zettingen m.b.v. zakbakens

uitloging

uitspoeling bodemverontreinigde verbindingen

•chemische samenstelling folie

•controle kwaliteit toegepaste folie

•controle kwaliteit drainagewatercontrole -systeem