Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met natuurlijke materialen, ruwe contour toepassingsgebied

Tabel Ruwe contour toepassingsgebied voor bovenafdichting met natuurlijke materialen gebaseerd op basis van technische realiseringsmogelijkheden

Locatiekenmerk

Toepassingseisen voor:

Natuurlijke kleien

Zand-bentoniet

Zand-bentoniet-polymeer

Bentonietmat

Draagkracht ondergrond

algemene richtlijn: de conusweerstand van de ondergrond moet op een diepte van 0,10 m minimaal 2,0 N/mm2 bedragen

Kwaliteit ondergrond

vrij zijn van obstakels en abrupte hoogteverschillen

idem; korrelgrootte matrixmateriaal ten hoogste 3 mm in verband met toegepaste geotextielen

Zettingsgevoeligheid ondergrond

de zettingsverschillen mogen de plasticiteit van het afdichtingsmateriaal niet overschrijden

Textuur ondergrond

geen eisen

de ondergrond mag niet grofkorrelig zijn in verband met uitspoeling van de bentoniet

geen eisen

de ondergrond mag niet grofkorrelig zijn in verband met uitspoeling van de bentoniet (mede afhankelijk van toegepaste geotextiel)

Steilheid taluds

taluds niet steiler dan 1:3, uitgaande van standaard bovenafdichtingsconstructie. Bij taluds steiler dan 1:5 aanpassing constructie en berekening van taludstabiliteit

taluds niet steiler dan 1:2, uitgaande van standaard bovenafdichtingsconstructie. Bij taluds steiler dan 1:5 berekening taludstabiliteit

taluds niet steiler dan 1:3, uitgaande van standaard bovenafdichtingsconstructie. Bij taluds steiler dan 1:5 berekening taludstabiliteit

Vorst/dooi-cycli

de gronddekking moet minimaal 0,8 m zijn om beïnvloeding door vorst te voorkomen

zie onder droogte

zie onder droogte

zie onder droogte

Droogte

de gronddekking moet minimaal 0,3 à 0,4 m zijn als tegengewicht voor de zwelverschijnselen

Chemische stoffen

afhankelijk van aard en onderlinge verhouding kleimineralen

contact met hoge zout- en kalkconcentraties mag niet plaatsvinden

geen specifieke eisen vanwege hoge chemische resistentie; bij twijfel wordt praktijkproef aanbevolen

contact met hoge zout- en kalkconcentraties mag niet plaatsvinden

Bodemgebruik:
- Planten/dieren


- Bebouwing

- Graven


contact met plantenwortels en graafactiviteiten van dieren dient te worden vermeden door bijvoorbeeld voldoende gronddekking of wortelremmende laag;

zorgdragen voor goede aansluiting van afdichtende laag op funderingsconstructie;

er mag dieper dan de dikte van de gebruikslaag worden gegraven.