Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met natuurlijke materialen, ruwe contour toepassingsgebied, risicofactoren en effectvoorkomende maatregelen

Tabel Checklist risicofactoren en mogelijkheden effectvoorkomende of - beperkende maatregelen voor de techniek bovenafdichting met natuurlijke materialen

Factoren die van invloed zijn op de

waterdoorlatendheid

Effectvoorkomende of -beperkende maatregelen in:

 

ontwerpfase

uitvoeringsfase

gebruiksfase

Mechanische factoren

uitspoeling

afdichtingslaag niet direct op grofkorrelige ondergrond aanleggen;

drukhoogte beperken (zie verder)

aanleg zanddicht doek

niet mogelijk

zettingen

ondergrond

toepassen voorbelasting

keuze afdichtingsmateriaal

verticale drainage

opleggen belastingbeperking

draagvermogen ondergrond

grondverbetering

drukverdelend doek

opleggen belastingbeperking

wisseling

grondwaterstand

veilige aanleghoogte

verlagen grondwaterstand

verlagen grondwaterstand

afschuiving door

erosie

veilige taludhelling

voorkomen van erosie

drukhoogte (waterkolom)

drainagesysteem boven

afdichtingslaag

onderhouden drainagesysteem

Chemische factoren

infiltratiewater

drainagesysteem

ontwerp afdichtingsmateriaal

onderhouden drainagesysteem

puur product

drainage onder afdichtingslaag

keuze afdichtingsmateriaal

onderhouden drainage

gasvormige

gasdrainage

instandhouden drainage

verontreinigingen

ontwerp afdichtingsmateriaal

 

 

Thermische factoren

droogte

keuze afdichtingsmateriaal

voldoende gronddekking

samenstelling ondergrond

beregenen

beregenen

drainagesysteem

vorst

voldoende gronddekking

aanleg niet in

winterperiode

in stand houden grond

dekking

Biologische factoren

plantenwortels

laagopbouw

geotextiel

verwijderen diep wortelende gewassen

dieren

aanbrengen geotextiel

bestrijding

bestrijden dieroverlast

micro-biologische

aantasting

keuze afdichtingsmateriaal

niet mogelijk

Humane factoren

gebruik locatie

dikte gebruikslaag afstemmen op toekomstig gebruik

naleven gebruiksbeperkingen

Calamiteiten

(zoals overstroming,aardbeving, vandalisme etc.)

uitvoeren risico- evaluatie