Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met natuurlijke materialen, toepassingsgebied specifiek, samenvatting resultaten

Samenvatting resultaten
Voor het functioneren van de bovenafdichting zijn de toepassingsvoorwaarden waterdoorlatendheid en levensduur van doorslaggevend belang. De behandelde toepassingsvoorwaarden en de opgestelde toepassingsgebieden zijn in onderstaande tabel samengevat. Ook zijn in deze tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepassingsgebied van bovenafdichting met natuurlijke materialen

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

initiële waterdoorlatendheid

zie tabel "Toepassingsgebied ten aanzien van (initiële) waterdoorlatendheid"

>20 mm: haalbaar, <20 mm: afhankelijk van type is aanvullend onderzoek noodzakelijk

•juiste ontwerpomstandigheden

•wijze van beproeven

•onvoldoende kennis van materiaalgedrag onder invloed van zettingen (rek)

•onvoldoende meetgegevens van verloop waterdoorlatendheid in de tijd

•juiste vaststelling ontwerpomstandigheden

•standaard beproevingsmethoden vaststellen

•waterbalansen opstellen voor saneringslocaties

levensduur

zie tabel "Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met natuurlijke materialen",

<50 jaar: haalbaar.

>50 jaar: onzeker

•onvoldoende lange termijnervaringen

•onvoldoende informatie over veranderingen in de tijd

•periodiek monsters uit uitgevoerde afdichtingslagen nemen en beproeven

•periodiek waterbalansen opstellen

zettingen/zettingsverschillen door bovenbelasting

•ter indicatie, zie tabel "Hypothese toepassingsgebied zettingen/zettingsverschillen binnen en buiten de locatie door bovenbelasting bovenafdichting"

•kan kritisch zijn

•onvoldoende praktijkmetingen beschikbaar

•zettingsmetingen uitvoeren

uitloging

niet beperkend

•onvoldoende praktijkmetingen

•kwaliteitsmetingen drainagewatercontrole systeem bovenafdichting

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase techniek bovenafdichting met natuurlijke materialen vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden

Bovenafdichting met natuurlijke materialen

Toepassingsvoorwaarde

mogelijke optredende processen

planvoorbereiding

uitvoeringsfase

nazorgfase

waterdoorlatendheid (initieel)

uitspoeling, zettingen

•certificaten m.b.t. kwaliteit/resultaten lab.testen of proefvelden

•voorgenomen laagdikte/ doorlaatfactor

•wijze van aanbrengen en verdichten van ondergrond

•zettingsgevoeligheid ondergrond

•controle samenstelling en mengverhouding

•controle vochtgehalte

•controle laagdikte, verdichting

•controle k- waarde na realisatie

•weersomstandigheden

•uitvoeren waterbalansberekeningen

•beproeven van gestoken monsters

levensduur

mineralisatie, uitdroging, zettingen

•ervaringen met vergelijkbare materialen (literatuurverwijzingen)

•ontwerp van de laag (dikte, doorlaatfactor, samenstelling)

•controle samenstelling en mengverhouding

•controle vochtgehalte

•controle laagdikte, verdichting

•controle k- waarde na realisatie

•weersomstandigheden

•voorkomen beschadiging door gebruiksbeperkingen

•voorkomen uitdroging

•voorkomen belasting (mechanisch/ chemisch/biologisch)

zettingen t.g.v. bovenbelasting

verdichting ondergrond

•zettingsgevoeligheid bodem

•gewicht bovenafdichting

•grondwaterstanden voor en na aanbrengen bovenafdichting

•controle opgetreden zettingen

•extra bentoniet toevoegen

•registratie van zettingen m.b.v. zakbakens

uitloging

uitspoeling bodemverontreinigde verbindingen

•chemische samenstelling bovenafdichtingsconstructie/eventueel resultaat uitloogproeven

•controle toegepaste materialen, evt. door middel van uitloogproeven

•controle kwaliteit drainagewatercontrole -systeem