Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, milieubelasting

De toepassingsvoorwaarden worden met name gesteld vanuit het bodemkwaliteitsbelang. Het toepassingsgebied van isolatietechnieken wordt in de Richtlijn Herstel en Beheer dus vanuit het bodemkwaliteitsbelang gedefinieerd. Aangezien bij de keuze van isolatietechnieken ook andere belangen een rol kunnen spelen, worden in navolgend de beschouwde technieken beoordeeld op een breder spectrum van milieubelangen, zoals de belangen die verbonden zijn met de kwaliteit en de kwantiteit van bodem, lucht en oppervlaktewater. Ook zijn vanuit het milieubelang aspecten als geurhinder, geluidshinder en energieverbruik relevant voor de beoordeling van de toepasbaarheid van isolatietechnieken. Een kwalitatieve beoordeling van de milieubelasting van de verschillende technieken binnen de methode bovenafdichting is weergegeven in onderstaande tabel. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van het beschikking verlenende bevoegde gezag om in specifieke situaties aan te geven welke ‘gewichten’ vanuit de milieurendementsgedachte moet worden toegekend aan de significant geachte aspecten.

Tabel Milieubelasting

Aspect

Natuurlijke materialen

Kunststoffolie

Civieltechnische verhardingsmaterialen

Leeflaagconstructie

Verbruik schaarse grondstoffen

verbruik klei, zand, bentoniet

gering, alleen gebruikslaag evt. steunlaag

gering, verbruik zand, cement, grind

afhankelijk van toegepaste dikten en toe te passen materialen (evt. hergebruiksmateriaal)

Gebruik bodembelastende stoffen of hulpmiddelen

niet relevant

niet relevant

niet relevant

niet relevant

Emissies naar lucht, water of bodem, stofoverlast

met name bij ‘mixed in place’ (MAC-waarde 10 mg/m3)

relevant

(zie aspect uitloging)

relevant

(zie aspect uitloging)

afhankelijk van verontreinigingssituatie uitvoeren van stofmetingen

Geurhinder

niet relevant

niet relevant

niet relevant

niet relevant

Geluidshinder

(tijdelijk)

transport, verdichtingsapparatuur

transport

transport, verdichtingsapparatuur, wals

transport

Energieverbruik

verdichtingsapparatuur, aanvoer grondstoffen (vrachtwagens, bulldozers)

lassen

fabricage folie

verdichten, productie asfalt, beton

aanvoer grondstoffen

Voor leeflaagsaneringen kunnen milieuvriendelijke materialen worden gekozen. Derhalve vormt bij dit type saneringen alleen de benodigde hoeveelheid schone grond een belasting voor het milieu. Hiervoor zijn ontgrondingen nodig, die forse ingrepen in het landschap met zich mee kunnen brengen. Deze milieubelasting kan worden vermeden door, in plaats van schone grond, binnen zekere grenzen hergebruiksmateriaal toe te passen.

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de milieubelasting van het aanbrengen van een bovenafdichting zeer gering is en niet onderscheidend werkt voor de verschillende technieken. Een aandachtspunt wordt gevormd door het verbruik van schaarse grondstoffen. Vanuit dit aspect is het vanuit het milieubelang gewenst zoveel mogelijk te streven naar toepassing van hergebruiksgrond.