Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, onderafdichting, kosten

Ten behoeve van de methode onderafdichting met een minerale afdichtingslaag moeten bedragen gereserveerd worden voor onderzoek, voorbereiding, uitvoering, exploitatie en nazorg. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gegeven.

Tabel Opbouw kosten methode in situ aanbrengen onderafdichting met bodem- injectie

 

Opbouw kosten methode onderafdichting

Onderzoek

Uitvoeren saneringsonderzoek, saneringsplan, plan voor milieukundige begeleiding

Aanvullend veldonderzoek

- Onderzoek bodem: heterogeniteit, porositeit, doorlatendheid (boringen, sonderingen, bemonstering)

- Aanwezigheid obstakels

Aanvullend laboratoriumonderzoek

- Analyses korrelverdeling grondmonsters

- Porositeit van in situ gestoken monsters

- Geschiktheidsonderzoek naar te gebruiken injectievloeistof

Voorbereiding

Maken ontwerp en bestek

Aanbesteding

Opname toestand bebouwing

Uitvoering

Bouwrijp maken terrein

- Verwijderen obstakels

Mobilisatie/demobilisatie van boorapparatuur, silo’s voor te gebruiken grondstoffen, menginstallatie, pompen

Verbruikte materialen

- Grondstoffen injectiemiddel

Boren van gaten, aanbrengen injectiepunten, grouting of injectie, afwerking injectiepunten

Controles bij de uitvoering (zoek ook op installatiefase)

Afvoer van afvalprodukten

- Mogelijk een beperkte hoeveelheid verontreinigde grond

Zuivering van verontreinigd werkwater

Directievoering

Herstel bestaande infrastructuur

Exploitatie

Controle in de gebruiksfase van de kwaliteit van de IBC-voorziening (beperkte mogelijkheden voor controle van de onderafdichting zelf)

Nazorg

Monitoring

Een inschatting van bedragen is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel Kosten onderafdichting

Uitvoeringsvorm

Specificatie materiaal/uitvoeringsvorm

Kosten (exclusief BTW)

Civieltechnische isolatie methode onderafdichting

• poriën-injectie (jet grouting)

€ 100,- per m2