Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, aandachtspunten voor uitvoering slurry-foliewand

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
Gezien de grote overeenkomsten tussen de aandachtspunten bij stalen damwanden en slurrie-foliewanden is hieronder de checklist van stralendamwanden weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat slurry-foliewanden niet gevoelig zijn voor corrosie.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden bij verticale afscherming met stalen damwanden

Toepassingsvoorwaarde

Optredende processen

Planvoorbereiding

Uitvoeringsfase

Nazorgfase

Waterdoorlatendheid

•lekkage door sloten

•niet in slot staan van planken

•keuze slotafdichting

•bodemweerstand i.v.m. keuze inbrengtechniek; aanwezigheid puin en obstakels

•controle op in het slot staan van damwandplanken

•inheiweerstand registreren en zonodig aanvullende maatregelen treffen

•uitvoeren waterbalansberekeningen

Levensduur

•corrosie van staal

•samenstelling (met name pH) grondwater, zwerfstromen; aanwezigheid veenlagen i.v.m. corrosiegevoeligheid

•keuze voldoende zwaar profiel, vanuit corrosie, installatiemogelijkheden en evt. grondkerende functie

 

•voortgang corrosie registreren d.m.v. ultrasone metingen

•indruk krijgen van corrosiesnelheid met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde sondes (die permanent in de bodem blijven)

Verstoring afdichtende lagen

niet relevant

keuze inbrengtechniek

•injectie t.p.v. doorsnijding

•controle d.m.v. stijghoogtemetingen

Trillingen

•voortplanting trillingen met schade aan gebouwen als gevolg

•aanwezigheid bodemlagen waarin trillingen zich voortplanten; inventarisatie schadegevoelige bebouwing

•trillingsmetingen uitvoeren; opname bebouwing uitvoeren

•niet meer relevant

Uitloging/emissies vanuit constructie

 

•keuze materiaal coatings en slotafdichting

•eventueel andere materialen toepassen

•controle door middel van monitoring grondwaterkwaliteit

Aandachtspunten planvoorbereiding, uitvoeringsfase en nazorgfase
Aan de hand van de opgestelde hypothesen voor het toepassingsgebied is in onderstaande tabel aangegeven welke informatie in de planvoorbereiding vereist is om een ontwerp te maken dat aan de gestelde toepassingsvoorwaarden voldoet.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden bij verticale afscherming met een slurry/ foliewand

Toepassingsvoorwaarde

Optredende processen

Informatienoodzaak planfase

Informatienoodzaak uitvoering

Aandachtspunten nazorg

hydraulische weerstand

•‘onderloopsheid’

 

 

 

 

 

•beschadigingen folie door afschuiving a.g.v. ondergrondse instabiliteit a.g.v. obstakels

•diepteligging slechtdoorlatende laag

 

 

 

 

•aanwezigheid obstakels vaststellen

•effect van inspuiten profiel op samenhang kleilaag; waterbalansen blijven opstellen

 

•vaststellen of obstakels afdoende verwijderd zijn

•lange termijn gedrag folie en slurry

 

 

 

 

•ontbreken methode voor testen mate van aansluiting op onderafdichting

levensduur

•aantasting folie

•verontreinigingsparameters

•grondwaterkwaliteit

•lange-termijn gedrag folie en slurry

verstoring slechtdoorlatende lagen

•verstoring door inbrengtechniek (spuiten)

•aanwezigheid en samenstelling slechtdoorlatende lagen

 

•controlemetingen stijghoogten boven en onder slechtdoorlatende laag

trillingen

•trillingen met als gevolg schade aan bestaande bebouwing

•schade gevoeligheid bebouwing

•bij keuze intrillen:

•trillingsniveau bewaken

•bebouwing voortijdig opnemen

•bebouwing na realisatie opnemen

uitloging

 

•onderzoek kwaliteit mengsel en folie

•eventueel ander mengsel of folie toepassen

•controle door middel van monitoring grondwaterkwaliteit

Uitvoeringsfase
De periode tussen het aanbrengen van de bentoniet-slurry/cement-bentoniet en het instellen van het folie mag niet te lang zijn. Bij het inbrengen van het folie met het inbouwraam moet windkracht 6 of meer met aanvullende voorzieningen worden gewerkt. Als het werk tijdelijk moet worden gestaakt, moet het frame uit de wand worden verwijderd. Het slot van het folie dat zich in de sleuf bevindt, moet dan met een buisvormig profiel worden beschermd. Bij de voortgang van het project wordt de buis weer getrokken.