Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, aandachtspunten voor uitvoering stalen damwanden

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
Gezien de opgedane ervaringen binnen de geëvalueerde projecten is met name de uitvoeringsfase cruciaal. Een goede kwaliteitsborging tijdens de uitvoering wordt daarom van groot belang geacht. In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden bij verticale afscherming met stalen damwanden

Toepassingsvoorwaarde

Optredende processen

Planvoorbereiding

uitvoeringsfase

Nazorgfase

Waterdoorlatendheid

•lekkage door sloten

•niet in slot staan van planken

•keuze slotafdichting

•bodemweerstand i.v.m. keuze inbrengtechniek; aanwezigheid puin en obstakels

•controle op in het slot staan van damwandplanken

•inheiweerstand registreren en zonodig aanvullende maatregelen treffen

•uitvoeren waterbalansberekeningen

Levensduur

•corrosie van staal

•samenstelling (met name pH) grondwater, zwerfstromen; aanwezigheid veenlagen i.v.m. corrosiegevoeligheid

•keuze voldoende zwaar profiel, vanuit corrosie, installatiemogelijkheden en evt. grondkerende functie

 

•voortgang corrosie registreren d.m.v. ultrasone metingen

•indruk krijgen van corrosiesnelheid met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde sondes (die permanent in de bodem blijven)

Verstoring afdichtende lagen

niet relevant

keuze inbrengtechniek

•injectie t.p.v. doorsnijding

•controle d.m.v. stijghoogtemetingen

Trillingen

•voortplanting trillingen met schade aan gebouwen als gevolg

•aanwezigheid bodemlagen waarin trillingen zich voortplanten; inventarisatie schadegevoelige bebouwing

•trillingsmetingen uitvoeren; opname bebouwing uitvoeren

•niet meer relevant

Uitloging/emissies vanuit constructie

 

•keuze materiaal coatings en slotafdichting

•eventueel andere materialen toepassen

•controle door middel van monitoring grondwaterkwaliteit