Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, diepwanden, aandachtspunten ontwerp en uitvoering

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven.

Het blijven uitvoeren van waterbalansstudies waarin de gemeten stijghoogten en onttrekkingsdebieten worden verwerkt, wordt als een belangrijk aspect van nazorg beschouwd.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarde

Optredende processen

Ontwerpfase

Uitvoeringsfase

Nazorgfase

hydraulische weerstand

•‘onderloopsheid’

•lekkage door naden

 

 

 

 

•ontstaan ‘vensters’

 

•niet verharden vloeibare fase

•diepte kleilaag/onderafdichting

•met graafwerktuig te realiseren verticaliteit in relatie tot wanddikte en overlap

•heterogeniteit ondergrond

 

•aanwezigheid verontreinigende stoffen, zuren of zouten

•kwaliteit uitgegraven grond

•zanddepot verwijderen (2-fasen techniek)

 

 

 

•gerealiseerde verticaliteit en overlap

•controle mengselniveau in sleuf tijdens uitvoering

•waterbalans bij oplevering

•idem

 

 

 

 

 

•invloed van verontreinigende stoffen

•veroudering in het algemeen

levensduur

•aantasting wandmateriaal

•kwaliteit omringende bodem

•controle kwaliteit omringende bodem, mengselsamenstelling

•waterbalansen blijven uitvoeren

verstoring afdichtende lagen

 

•onderzoek aanwezigheid en samenstelling afdichtende lagen

•keuze installatietechniek

•controle d.m.v. stijghoogtemetingen

trillingen

•voortplanting trillingen kan leiden tot schade

•aanwezigheid bodemlagen waarin trillingen zich voortplanten;

•inventarisatie schadegevoelige bebouwing

•trillingsmetingen uitvoeren

•opname bebouwing

•niet meer relevant

uitloging

 

•onderzoek kwaliteit mengsel

•eventueel ander mengsel toepassen

•controle door middel van monitoring grondwaterkwaliteit

Kwaliteitscontrole
In 2000 is de NEN-EN 1538, Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diepwanden van kracht geworden (zie literatuurverwijzing 36).Dit type verticale wanden moet bij voorkeur onder een kwaliteitsborgingsysteem worden uitgevoerd.

Controle op de kwaliteit kan zowel in de ontwerpfase plaatsvinden (doorlatendheid, sterkte, elasticiteit), als in de uitvoeringsfase. Tot het laatste behoren zowel acceptatieproeven op te gebruiken grondstoffen als proeven op de tijdelijke steunvloeistof en het definitieve mengsel (zie literatuurverwijzing 23). Voorbeelden van testen zijn die op filtraatverlies, viscositeit, zuurgraad, zandgehalte, volumegewicht en zwichtspanning.