Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, milieubelasting bij toepassing

Bij de keuze van isolatietechnieken spelen, naast de bodemkwaliteit, ook andere milieubelangen een rol. De verschillende technieken worden daarom beoordeeld op een breder spectrum van milieubelangen, zoals de belangen die verbonden zijn met de kwaliteit en de kwantiteit van bodem, lucht en oppervlaktewater. Ook kunnen vanuit het milieubelang aspecten als geurhinder, geluidshinder en energieverbruik relevant zijn voor de beoordeling van de toepasbaarheid van isolatietechnieken. Een kwalitatieve beoordeling van de milieubelasting van de verschillende technieken binnen de methode verticale afscherming is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel Milieubelasting

Aspect

Stalen damwand

Scherm/ foliewand

Diepwand

Slurry-foliewand

Verbruik schaarse grondstoffen

verbruik staal

gering

verbruik bentoniet, cement en zand,

evt. vrijkomen verontreinigde grond en graafspoeling

gering, evt. vrijkomen verontreinigde grond en graafspoeling

Gebruik bodembelastende stoffen of hulpmiddelen

toepassing van coatings en slotafdichtingsmaterialen

niet relevant

niet relevant

niet relevant

Emissies naar lucht, water of bodem

 

niet relevant

niet relevant

niet relevant

Geurhinder

niet relevant

niet relevant

niet relevant

niet relevant

Geluidshinder

(tijdelijk)

transport, heien

transport, inbrengen folie

 

transport

Energieverbruik

transport, heien of intrillen

fabricage folie, inbrengen folie

transport, graafwerk, productie cement- bentonietmengsels

transport