Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, slurry-foliewand, technische realiseringsmogelijkheden, bodemopbouw en -chemie en verontreinigingssituatie

Bodemopbouw en -chemie
Het aanbrengen van een slurry-foliewand kan in ons land in principe in iedere bodem plaatsvinden. Een uitzondering vormt een situatie met een hoge bodemweerstand (conusweerstand > 15 MPa) waardoor het profiel niet in de bodem kan worden gespoten of getrild. De aanwezigheid van grof puin en obstakels heeft in de praktijk tot grote uitvoeringsproblemen geleid (kostenverhoging). Bij beperkte afschuivingen in de ondergrond kunnen puin en obstakels het folie beschadigen.

Voor het goed functioneren van een slurry-foliewand is het van groot belang dat de wand goed aansluit op een onderafdichting. Dit betekent in de praktijk dat de diepte van de natuurlijke kleilagen goed bekend moet zijn, en dat de wand daar voldoende diep (minimaal 1,5 tot 2 meter) insteekt. Indien wordt gekozen voor het ‘inspuiten’ van het profiel dan verdient de onderafdichting extra aandacht.

De toepassing van een slurry-foliewand is beperkt tot maximaal 10 tot 15 meter (bij aanbrengen met H-profiel). Bij dieper gelegen slechtdoorlatende lagen is de slurry-foliewand geen toe te passen techniek.

Voor de aansluiting van de diepwand op de slecht doorlatende laag is bij stortplaats Sprendlingen, Duitsland een ‘bottom-plug’ van zand- cement toegepast. (zie literatuurverwijzing 8 en 24).

De volgende (bodem-) milieuomstandigheden zijn van invloed op de kwaliteit van de wand:

  • Veenlagen. De aanwezigheid van veenlagen heeft een (nadelige) invloed op het uithardingsproces en de kwaliteit van de verharde fase. Nadelige effecten kunnen worden beperkt door het slurrymengsel hier op aan te passen.
  • Grove zandlagen. In grof zand kan uitspoeling van het slurrymengsel plaatsvinden. Het effect hiervan is aanmerkelijk geringer dan bij een diepwand door de aanwezigheid van de folie. In de uitvoeringsfase kan dit effect worden beperkt door meer slurry in de sleuf te pompen.

Deskundigen nemen aan dat het folie onder normale omstandigheden niet of nauwelijks door van nature in de bodem aanwezige stoffen wordt aangetast.

Verontreinigingssituatie
De toe te passen folies zijn zeer resistent tegen verontreinigende stoffen. Voor meer informatie zoek ook op bovenafdichting met kunstoffolie, technische realiseringsmogelijkheden, verontreinigingssituatie.