Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied diepwanden algemeen, realiseringsmogelijkheden en contour t.a.v. toepasbaarheid

Verontreinigingssituatie
Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat met de samenstelling van het mengsel rekening moet worden gehouden met effecten van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen. Er wordt aanbevolen een geschiktheidsonderzoek uit te voeren waarbij de invloed van verontreinigende stoffen op de eigenschappen van het mengsel wordt vastgesteld. In het CUR-handboek (zie literatuurverwijzing 30) is in een overzicht de mate van agressiviteit van chemicaliën voor cementsteen opgenomen.

Het (her)gebruik van verontreinigd zand in de wand wordt op basis van ervaringen in de praktijk afgeraden.

Omgevingsfactoren
Voor het werken met de hydrofrees is enkele tientallen meters ruimte naast de wand nodig. Door infrastructurele beperkingen kan de toepassing van een diepwand worden beperkt. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • de aanwezigheid van veel kabels en leidingen (onpraktisch bij graven);
  • de nabijheid van bijvoorbeeld spoorwegen (optredende gronddrukken).

Dit vereist de nodige aandacht en waarschijnlijk een aanpassing van de volgorde waarin panelen worden gegraven.

Vanuit de omgeving kunnen beperkingen aan het optreden van overlast worden gesteld. Overlast kan ontstaan door:

  • optreden van bodeminstabiliteit door afschuivingen;
  • geluidsoverlast;
  • trillingen.

Door het graven van de sleuf ontspant de grond waardoor actieve schuifvlakken vanaf de teen van de sleuf tot aan het maaiveld kunnen ontstaan. Het risico hiervan kan worden beperkt door een zorgvuldige uitvoering, een hoog volumegewicht van de steunvloeistof en het wandmengsel en een grotere drukhoogte van de steunvloeistof in de sleuf. Het wordt aangeraden een opname te maken van belendende bebouwing vóór het werk aanvangt. Uit de praktijkervaringen blijkt dat bodeminstabiliteit in de uitvoeringsfase bij een zorgvuldige uitvoering kan worden voorkomen.

Op basis van de technische realiseringsmogelijkheden is in onderstaande tabel een ruwe contour van het toepassingsgebied geformuleerd. Indien een locatie niet aan deze toepassingseisen voldoet, kunnen effectbeperkende of -voorkomende maatregelen worden getroffen, waardoor de beperkingen kunnen worden opgeheven.

Tabel Ruwe contour toepassingsgebied diepwand