Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied slurry-foliewand algemeen, omgevingsfactoren en contour t.a.v. toepasbaarheid

Omgevingsfactoren
Vanuit de omgeving kunnen beperkingen aan het optreden van overlast worden gesteld. Hierbij kan met name worden gedacht aan:

  • optreden van bodeminstabiliteit door afschuivingen;
  • geluidsoverlast;
  • trillingen.

Andere factoren waarmee in het ontwerp en bij de uitvoering rekening moet worden gehouden, zijn:

  • aanwezigheid van kabels en leidingen, deze vormen een uitvoeringstechnisch probleem;
  • gronddrukken door nabijgelegen constructies aan het oppervlak. Een te hoge gronddruk kan scheuren van het folie tot gevolg hebben. In de praktijk zijn echter slurry-foliewanden op korte afstand van bijvoorbeeld spoorwegen aangelegd. Er is gebleken dat geen van beide hierdoor schade hebben ondervonden.

Daar de sleuf tijdens de uitvoering, maar evenzeer in de gebruiksfase, een minder hoge stabiliteit kan hebben dan de omliggende grond wordt bij toepassing in een situatie met gevoelige objecten in de directe omgeving extra aandacht voor de stabiliteitsproblematiek noodzakelijk geacht.

Op basis van de technische realiseringsmogelijkheden is in onderstaande tabel een ruwe contour van het toepassingsgebied geformuleerd.

Alhoewel met het materiaal waaruit de wand bestaat een lage ‘intrinsieke doorlatendheid’ kan worden bereikt hangen de prestaties van de constructie (de volledige wand inclusief aansluitingen, naden etc.) sterk af van de nauwkeurigheid van de uitvoering. Een goed kwaliteitszorgsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de prestaties van de slurry-foliewand.

Tabel Ruwe contour toepassingsgebied slurry-foliewand