Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor diepwanden, uitloging

Uitloging/emissies vanuit constructie
In een diepwand kan uitloging plaatsvinden. De mate waarin onaanvaardbare (in strijd met Besluit bodemkwaliteit) uitloging kan worden voorkomen is afhankelijk van:

  • het type stoffen dat in de diepwand wordt toegepast. In principe worden in een diepwand geen stoffen gebruikt die (in geval van uitloging) een bedreiging voor de omgeving kunnen vormen. Voorwaarde is wel dat ‘schone’ materialen worden gebruikt en dat geen verontreinigde grond of baggerspecie wordt hergebruikt.
  • de doorlatendheid van de wand en het grondwaterverhang. In het geval wél bedreigende stoffen worden toegepast, hangt de uitloogbaarheid mede af van de stroomsnelheid door de wand heen. Indien met een grondwateronttrekkingssysteem een naar binnen gerichte stroming wordt gecreëerd (dit is vrijwel altijd het geval) wordt uitloging en emissie naar de omgeving als een verwaarloosbare kwestie beschouwd.

Normstelling
Alle bouwstoffen die in Nederland worden vervaardigd, geïmporteerd, op de markt gebracht, opgeslagen, vervoerd, verhandeld of toegepast, moeten aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit voldoen. De normen voor bouwstoffen bestaan uit maximale samenstellings- en emissiewaarden. Deze waarden zijn vastgesteld voor parameters die vaak in bouwstoffen voorkomen en die invloed hebben op de kwaliteit van de bodem.

De kwaliteit van een partij bouwstoffen moet worden aangetoond met een milieuhygiënische verklaring en een afleveringsbon die bij de partij aanwezig moet zijn. Voor bouwstoffen kent het Besluit bodemkwaliteit drie typen milieuhygiënische verklaringen:

  • partijkeuring
  • erkende kwaliteitsverklaring
  • fabrikant-eigenverklaring


Er zijn geen projecten bekend waarbij (bewust) bij de uitvoering van monitoring met dit aspect rekening is gehouden. Wel is bekend dat sommige soorten cement barium bevatten in concentraties boven de samenstellingswaarde van het Besluit bodemkwaliteit.

In onderstaande tabel wordt de hypothese van het toepassingsgebied ten aanzien van het aspect uitloging/emissies van verontreinigende stoffen weergegeven.

Tabel Uitloging/emissies van stoffen bodemlagen bij verticale afscherming met diepwanden (hypothese)

Type constructie

Validatiewaarde

 

eisen Besluit bodemkwaliteit

Alle wandmaterialen

 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar