Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor stalen damwanden, samenvatting resultaten

Samenvatting toepassingsgebied
Er is hier op basis van technische realiseringsmogelijkheden en de geformuleerde toepassingsvoorwaarden een toepassingsgebied voor de techniek verticale afdichting met stalen damwanden opgesteld. De toepassingsvoorwaarden en toepassingsgebieden zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ook zijn in deze tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepasbaarheid techniek verticale afscherming met stalen damwanden

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

waterdoorlatendheid

zie tabel Toepassingsgebied waterdoorlatendheid bij verticale afscherming met stalen damwanden, sterk afhankelijk van bodemopbouw en slotconstructie

•onvoldoende praktijkmetingen

•onvoldoende kennis van gedrag slotafdichtingsmaterialen (met name tijdens installeren)

•onvoldoende gegevens over lekkage t.p.v. onderaansluiting in relatie toe toegepaste installatietechniek

•metingen uitvoeren aan in het verleden geplaatste damwanden

•proefkuipen maken

•waterbalansen opstellen voor bodemsaneringslocaties

levensduur

zie tabel Toepassingsgebied levensduur van verticale afscherming met stalen damwanden,

normale omstandigheden of corrosiebescherming: 50 jaar haalbaar,

agressieve omstandigheden: tot maximaal 30 jaar

•onvoldoende lange termijn-ervaringen

•onvoldoende kennis lange termijn gedrag corrosiebeschermingslagen en slotafdichtingsmaterialen

•corrosie als gevolg van verontreinigingssituatie

•civieltechnische projecten beschouwen

•metingen t.a.v. opgetreden corrosie uitvoeren

•standaardbeproevingsmethoden m.b.t. relatie corrosie-verontreinigingssituatie

verstoring afdichtende bodemlagen

zie tabel Hypothese ten aanzien van verstoring afdichtende bodemlagen bij verticale afscherming met stalen damwanden, afhankelijk van inbrengtechniek

•onvoldoende informatie van consequenties van spuiten in verschillende bodemprofielen

•ontwikkelen methodiek voor controle ‘achteraf’

•controlemetingen uitvoeren

trillingen

zie tabel Hypothese ten aanzien van trillingen bij verticale afscherming met stalen damwanden, afhankelijk van inbrengtechniek

uitloging en emissies

zie tabel Hypothese ten aanzien van uitloging van stoffen bij verticale afscherming met stalen damwanden, verontreinigingen afkomstig uit coating

•onvoldoende informatie van gedrag van slotafdichtingsmaterialen en coatings o.i.v. verontreinigingen

•labproeven uitvoeren t.a.v uitloging slotafdichtingsmaterialen afhankelijk van verontreinigingssituatie