Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor slurry-foliewand, waterdoorlatendheid

Waterdoorlatendheid
De hydraulische weerstand van een slurry-foliewand wordt bepaald door de continuïteit van het folie (aansluitingen panelen en scheuren door gronddrukken) en de kwaliteit van de onderaansluiting.

Indien van een weerstandsbiedende (verharde) slurry wordt uitgegaan gelden uiteraard in meer of mindere mate alle onder ‘diepwanden’ vermelde overwegingen.

Resultaten projectevaluaties
In Oostenrijk is de slurry-foliewand (folie: 2 mm HDPE) succesvol toegepast als afscherming van een stortplaats. In ons land is dezelfde werkwijze toegepast waarbij enkele uitvoeringstechnische details zijn verbeterd.

In een voor de OVAM uitgevoerde literatuurstudie (zie literatuurverwijzing 31) is een indicatie gegeven van de doorlatendheid van een scherm dat alleen uit een folie bestaat, bij verschillende slotconstructies. Deze indicaties worden als een absoluut gunstige aanname beschouwd daar in de situatie met een ‘maagdelijk slot’ een weerstand van 7.000 dagen volgt (bij een paneelbreedte van 6 meter). Er worden de volgende indicaties gegeven:

  • maagdelijk slot: 10 -8 m/s (7.000 dagen);
  • slot met zwelkoord: 10 -9 m/s;
  • slot met waterzwellend polymeer: 10 -10 m/s;
  • geïnjecteerd slot: 10 -12 m/s.

De invloed van een onvoldoende diepe insteek in de slechtdoorlatende laag aan de basis is uiteraard groot. Er wordt een insteek van 1 tot 1,5 m geadviseerd. De uitvoering van voldoende sonderingen is extra belangrijk daar bij deze wand in de uitvoering geen grond vrijkomt en het bereiken van de slechtdoorlatende kleilaag dus niet kan worden gecontroleerd door de beoordeling van vrijkomend materiaal. De slurry waarin het folie wordt geplaatst heeft echter wel enige afdichtende werking ter plaatse van de aansluiting op kleilagen.

Op basis van theoretische inzichten en de praktijkervaringen is het in onderstaande tabel weergegeven toepassingsgebied opgesteld. In de praktijk blijkt dat onder normale omstandigheden (een degelijk vooronderzoek en een zorgvuldige uitvoering, met eventueel overlappende foliebanen bij twijfel over de kwaliteit van sloten) een weerstand van 500 dagen haalbaar is indien ook de afdichtende werking van de verharde slurry in beschouwing wordt genomen. Grote onzekerheden met een aanmerkelijke invloed op de doorlatendheid zijn echter de onderaansluiting, de (beperkt aantoonbare) kwaliteit van de uitvoering van sloten, en de bestendigheid van folie en sloten tegen gronddrukken en obstakels en puin in de ondergrond. Met name bij kleinere diepten kan onderloopsheid de totale weerstand negatief beïnvloeden.

Ook voor dit type verticale afscherming geldt dat de geïnterviewden de weerstand van de wand van ondergeschikt belang achten en met name toetsen op de beheersbaarheid van het systeem waarvan de wand onderdeel uitmaakt. Concrete informatie uit de praktijk betreffende de weerstand van de wand is nauwelijks voorhanden. Er wordt echter opgemerkt dat er in vergelijking met bijvoorbeeld damwanden weinig mogelijkheden zijn om het ‘uit het slot lopen’ van foliebanen in de uitvoering waar te nemen.

Tabel Toepassingsgebied waterdoorlatendheid bij verticale afscherming met een slurry/foliewand (hypothese)

Constructie

Validatierange weerstand (dagen)

 

100

500

1000

Folie met verharde slurry

 

 

 

•hoogte < 5m

 
 
 

•hoogte 5 -15 m

 
 
 

•hoogte > 15 m

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar

Algemene conclusies
Uit de uitgevoerde projectevaluaties is gebleken dat:

  • uitvoerenden het als een probleem ervaren dat de slotconstructie tijdens de uitvoering niet goed controleerbaar is;
  • de aanwezigheid van puin en obstakels in de ondergrond door uitvoerenden als een bedreiging wordt gezien met betrekking tot beschadiging van het folie in de uitvoeringsfase.

‘Blooper’
(Grote) uitvoeringstechnische problemen bij het inbrengen van het raam als gevolg van puin en/of obstakels in de ondergrond. Bovendien om dezelfde reden veel overlappen van foliebanen vereist en altijd een risico van scheuren van het folie door afschuiving/beweging van niet verwijderde scherpe obstakels.