Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied stalen damwanden algemeen, risicofactoren en effect voorkomende maatregelen

Checklist risicofactoren en mogelijkheden effectvoorkomende of - beperkende maatregelen
De doelstelling van het aanbrengen van een stalen damwand is primair het voorkomen van verspreiding van verontreinigingen naar de omgeving. De mate waarin deze verspreiding wordt voorkomen, wordt bepaald door:

 • de hydraulische weerstand (c-waarde) van de verticale afscherming;
 • het te handhaven potentiaalverschil tussen de grondwaterstand binnen en buiten het te isoleren gebied.

Het restrisico voor verspreiding wordt met name bepaald door onzekerheden in het functioneren van de stalen damwand (lokale lekken als gevolg van bijvoorbeeld uit het slot zijn gelopen van een damwandplank) en de handhaving van het gewenste potentiaalverschil (potentiaalverschillen tussen verschillende bodemlagen als gevolg van heterogeniteiten in de bodem). Deze aspecten kunnen tot gevolg hebben dat lokaal sprake is van een naar buiten gerichte grondwaterstroming.

Het falen van een stalen damwandconstructie, in de vorm van een te lage weerstand leidend tot een te groot lekdebiet, kan worden veroorzaakt door:

 1. Ontwerpfouten:
  • onvoldoende zwaar profiel gekozen (gebaseerd op alleen waterkerende functie), dat niet kan worden ingebracht in de bodem;
  • onvoldoende controle op milieuomstandigheden;
  • geen slotafdichtingsmaterialen toegepast;
 2. Installatiefouten:
  • uit het slot staan van damwandplanken;
  • naadlek;
  • aansluitingslek met onderafdichting;
  • aansluitingslek met bovenafdichting;
  • puntlek als gevolg van corrosie/chemische aantasting;
 3. Lange termijn falen:
  • uit het slot raken van damwandplanken door vervormingen;
  • geohydrologische veranderingen;
  • chemische aantasting.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risicofactoren aangegeven. Per factor is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te voorkomen of te beperken, zowel tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase als tijdens de gebruiksfase. In de kolom effectbeperkende maatregelen in de gebruiksfase zijn de maatregelen aangegeven die mogelijk zijn, voordat tot reparatie of vervanging wordt overgegaan.

Tabel Checklist voor toetsing adequate uitvoering en adequaat functioneren

Factoren die de waterdoorlatendheid kunnen beïnvloeden

Effectvoorkomende of effectbeperkende maatregelen in

 

ontwerpfase

installatiefase

gebruiksfase

Uit het slot staan van damwandplanken

bredere planken

slotafdichtingsmaterialen toepassen, keuze type sloten

slotverklikkersysteem

injecteren

Naadlek

toepassen van slot- afdichtingsmaterialen

voorkomen beschadiging slotafdichting

injecteren

Aansluitingslek

lengte overdimensioneren tot ruim in scheidende laag

bij het maken van aansluitingop onderafdichting niet spuiten

injecteren

Corrosie

controle op milieu- omstandigheden, zonodig toepassen van coatings, extra wanddikte

voorkomen beschadiging coatings

meten corrosiesnelheid

Geohydrologische veranderingen

ander instelpeil