Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitgangspunten voor het ontwerp, technieken gebaseerd op injectie

Een verticale afdichtingswand kan ook worden gerealiseerd door een slecht doorlatende substantie in de bodem te injecteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het injecteren in de poriën van de grond (poriën injectie of ‘permeation grouting’) en het injecteren na verweking van de bodem (voor meer informatie zoek ook op injectie na verweking van de grond of jet-grouting).

Poriën injectie (‘permeation grouting’)
Bij poriën injectie wordt een slecht doorlatende wand gevormd door de poriën in de grond te vullen. Vanuit in de bodem aangebrachte injectielansen wordt het vloeibare injectiemiddel in de bodem geïnjecteerd. De oplossing gaat na injectie over van de vloeibare in de vaste fase. De korrelverdeling van de ontvangende bodem bepaalt in hoge mate het succes van de techniek. Injectie beperkt zich tot grondsoorten met een grove korrelstructuur. De viscositeit van het injectiemiddel moet aan de korrelverdeling worden aangepast.

In de praktijk zal een in de bodem geïnjecteerde vloeistof de weg van de minste weerstand zoeken, die van de grootste poriën. De kleinere poriën worden dan niet volledig gevuld. Bovendien zal de injectievloeistof het in de bodem aanwezige grondwater niet volledig verdringen. Bij de evaluatie van schermwandtypen voor het Griftpark werd geconcludeerd dat om deze redenen een volledig ondoorlatende wand van dit type niet kan worden gegarandeerd en dat de levensduur beperkt zou zijn tot enkele jaren (zie literatuurverwijzing 8).

Injectie na verweking van de bodem (‘jet-grouting’)
Van een injectie in een korrelskelet is bij ‘jet-grouting’ geen sprake meer. Met behulp van dubbellansen kan een injectiemiddel onder hydraulische druk gericht in de bodem worden gespoten tot diepten van 15 tot 20 m. De geïnjecteerde stof vermengt zich nu met de bodem, waarna het mengsel verhardt (zie literatuurverwijzing 12).

Met verticale afdichtingen uitgevoerd door middel van chemische injectie of jet-grouting is nog weinig ervaring in de milieutechniek opgedaan. Ervaringen uit de civiele techniek (bijvoorbeeld een 1,50 m dikke wand bij de Schipholtunnel) laten zien dat een doorlatendheid van 10-8 m/s haalbaar is 1. Met deze techniek kunnen echter uitstekend plaatselijke afdichtingen worden gerealiseerd op moeilijk bereikbare plaatsen waar de toepassing van andere technieken problemen oplevert (nabij leidingen en ankerstangen, rondom obstakels). Ook kunnen sloten van damwanden of naderhand geconstateerde lekkages in welk type wand dan ook door middel van injectie worden behandeld.