Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, aandachtspunten voor de uitvoering met horizontale drains

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven. Bij toepassing van ondiepe drains waarmee een beperkte verlaging wordt gecreëerd zijn de toepassingsvoorwaarden effecten op de omgeving en zettingen soms nauwelijks van belang.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase techniek geohydrologische isolatie met horizontale drains vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarde

(mogelijk) optredende processen

planvoorbereiding

uitvoeringsfase

nazorgfase

levensduur

•verstopping drain

•aantasting drain

•beschadiging drain

•vaststellen bodemchemische parameters (Fe, Mn)

•aanwezigheid puur product

•beschadiging drains als gevolg van materieel of heipalen

•gebruiksbeperkingen handhaven

•periodiek onderhoud

onttrekkingsdebiet

•toestroming grondwater (horizontaal en verticaal)

•verstopping drain

•verstopping leidingen

•uitvallen pomp

•doorlatendheid bodem, evt. pompproef uitvoeren

•geohydrologische situatie

•fluctuatie van grondwaterstanden vaststellen

•proefonttrekking om haalbaarheid beheersdebiet en verlagingen in de omgeving te bepalen

•meten onttrekkingsdebiet

beheersniveau

•onvoldoende invloedssfeer a.g.v. aanwezigheid slechtdoorlatende lenzen

•verstopping drain

•aantasting drain

•beschadiging drain

•heterogeniteit vaststellen

•vaststellen bodemchemische parameters (Fe, Mn)

•fluctuatie van grondwaterstanden vaststellen

•korrelverdeling bodem

•toetsing korrelverdeling vrijkomende grond met ontwerp- korrelverdeling

•monitoring beheersniveau in drain

•monitoring grondwaterstanden, met name op gevoelige plaatsen

effecten op omgeving

•grondwaterstandsverlagingen in omgeving (verdroging)

•zettingen

•landbouwschade

•invloedssfeer drain bepalen

•inventarisatie gevoelige objecten

•meten invloedssfeer tijdens proefonttrekking

•monitoring grondwaterstanden, met name op gevoelige plaatsen

•meetbouten aanbrengen en regelmatig inmeten

zettingen a.g.v. grondwaterstandsverlagingen

•maaiveldzakking

•grondmechanische parameters bepalen

 

•maaiveldniveau regelmatig inmeten

•meetbouten aanbrengen en regelmatig inmeten